BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

 

EMELT SZINTŰ KÉPZÉS

A VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KARON1. Célok

 A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar BSc tantervei a Kar sokéves hagyományainak tiszteletben tartásával, a megváltozott feltételek figyelembe vételével készült. A tantervben foglalt követelmények teljesítésével a végzett mérnökök alkalmasakká válnak a széleskörű biomérnöki, vegyészmérnöki, illetve környezetmérnöki feladatok ellátására.

A Kar lehetőséget kíván nyújtani arra, hogy a hallgatók a tantervben foglaltakon túlmenően, érdeklődésüknek, képességeiknek és ambícióiknak megfelelő további ismeretekhez jussanak. A kötelező tanulmányokat meghaladó ismeretek pontokban fejezhetők ki, az így megszerzett pontokról a hallgató oklevele mellékleteként igazolást kap (emelt szintű oklevél).

A Kar gondoskodik arról, hogy az emelt szintű képzés szakmai körökben megfelelő nyilvánosságot kapjon, és így a képzésben résztvevők az oklevélmelléklet birtokában elhelyezkedéskor méltó előnyt élvezzenek.


2. Az emelt szintű tudás összetevői

  • a kötelező tananyag megfelelő elsajátítása
  • emelt szintű vizsgák letétele az érdeklődésnek megfelelően választott tárgyakból
  • tudományos diákköri munka
  • szakdolgozat
  • nyelvvizsga második idegen nyelvbõl


3. Az emelt szintű tudás értékelése

Általános tanulmányi eredmény  

kumulált tanulmányi átlag záróvizsga előtt :

 3,0 -- 5,0        0 -- 40 pont (lineáris skála)

 Emelt szintű vizsga

Az emelt szintű tananyag a tárgy témakörében a kötelező tananyagnál mélyebb ismereteket tartalmaz. Ezekről az ismeretekről alapinformációt a tantárgyprogram ad, részletes tájékoztatást a tárgy oktatója a tárgy indulásakor nyújt. Az emelt szintű tananyagot tartalmazó tárgyak a „Válogatott fejezetek az adott tárgyból” néven szerepelnek. Emelt szintű vizsgát az a hallgató tehet, aki a kötelező tananyagból legalább „jó” érdemjegyet szerez. Emelt szintű vizsga a kötelező vizsga után közvetlenül, továbbá azt követően bármelyik vizsgaidőszakban letehető.

Az alábbi tárgyak 1-1 félévi anyagából lehet emelt szintű vizsgát tenni: emelt színtű tárgyak listája

Az emelt szintű tantárgyak listája az egyéni tanterves hallgatók számára személyre szabottan módosítható. Az emelt szintű vizsgán kapott osztályzatok pontokként összeadódnak.

Tudományos diákköri munka (BME TDK Konferencia alapján)

            díjazott dolgozat                       20 pont

            beadott és előadott dolgozat:     10 pont

 

Szakdolgozat

            A kapott pontszám azonos a jeggyel.

 

      Nyelvvizsga második nyelvbõl

          Középfok C, ill ezzel egyenértékű nyelvvizsga      10 pont


4. Értékelés

Kumulált átlag max. 40 pont
Emelt szintű vizsgák max. 25 pont
Tudományos diákköri munka max. 20 pont
Szakdolgozat max. 5 pont
Nyelvvizsga 2. nyelvből 10 pont
Összesen elérhető: 100 pont

          

Az emelt szintű képzés követelményeinek teljesítéséről oklevelet kap az a hallgató, aki legalább 60 pontot elért.  Az emelt szintű oklevél kiadásához az eredményeket összegző űrlapot kitöltve le kell adni a Dékáni Hivatal Tanulmányi Csoportjának.