BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Fizika K2A

A tantárgy neve angolul: Physics K2A

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMETE13AX01 3+0+0/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Beleznai Szabolcs  Atomfizika Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Beleznai Szabolcs

adjunktus                    

BME Atomfizika Tanszék

Dr. Lenk Sándor

docens

BME Atomfizika Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

mechanika, hőtan, vektoralgebra, differenciál- és integrálszámítás alapjai

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Előkövetelmény a Fizika K1A tárgy (BMETE14AX00) és Matematika A1 (BMETE90AX00) kreditpontjainak megszerzése.

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja az, hogy a fizikai alapjelenségek és alaptörvények rendszeres, a fizika belső összefüggéseit feltáró tárgyalásával a hallgatók fizikai világképét megalapozza, s ugyanakkor megmutassa a fizikának más tudományokkal és a technikával való szoros összefüggését. A kurzus ezt az elektrodinamikán, a hullámtanon és az atomfizika alapjain keresztül mutatja be. A tárgy fontos szerepet játszik a hallgatók problémafelvetési, modellalkotási és problémamegoldási készségének fejlesztésében.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Beleznai Szabolcs

adjunktus

BME Atomfizika Tanszék

Dr. Lenk Sándor

docens

BME Atomfizika Tanszék

 

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a környezetvédelmi szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket.

A fizikai alapfogalmakat érti, és helyesen használni tudja.

Ismeri a környezetvédelemben releváns fizikai alapokat.

Korszerű informatikai ismeretek birtokában használni tud szakmai adatbázisokat és specializációtól függően egyes tervező, modellező, szimulációs szoftvereket.

Az elektrodinamika, rezgés- és hullámtan fizikai mennyiségek, anyagállandók és fizikai elvek ismeretében a szakmai adatbázisok adatait helyesen tudja értelmezi, és használni.

Átfogóan ismeri a környezeti elemek és rendszerek alapvető jellemzőit, összefüggéseit és az azokra ható környezetkárosító anyagokat.

Ismeri a környezetvédelemmel kapcsolatos alapvető elektromágneses fizikai jelenségeket, eszközöket (pl. nagyfeszültségű távvezetékek, UV sugárzás biológiai hatásai).

Ismeri a főbb környezetvédelmi célú technológiákat, a technológiához kapcsolható berendezéseket, műtárgyakat és azok működését, üzemeltetését.

Ismeri több környezetvédelmi technológia, berendezés működésének fizikai alapjait pl. váltakozó áramú generátor, spektrométer.

Ismeri a környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára alkalmas főbb módszereket, ezek jellemző mérőberendezéseit és azok korlátait, valamint a mért adatok értékelésének módszereit.

Ismeri az elektromos és spektroszkópia mérőberendezések alapjait.

Ismeri az energiagazdálkodás alapjait, az energiatermelés lehetőségeit, annak előnyeit és hátrányait, a fenntartható fejlődés fogalmát és megvalósítási lehetőségeit.

Ismeri a Joule-hő, generátor, napenergia fogalmát.

Képesség

Képes a környezeti elemek és rendszerek korszerű mérőeszközökkel történő mennyiségi és minőségi jellemzőinek alapfokú vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére.

Képes elektromos, mágneses mennyiségek mérésére, spektroszkópia mérések elvégzésére.

Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik.

A szóbeli vizsga miatt a kitartó tanulást elsajátítja (absztrakt fogalmak megértése, a fizikai tudásanyag megszerzése).

Ismeretei alapján képes projektek, pályázatok megvalósításában illetve ellenőrzésében részt venni.

A pályázatban releváns fizikai fogalmakat helyesen tudja értelmezni és használni.

A termelő és egyéb technológiák fejlesztése és alkalmazása során képes az adott technológiát fejlesztő és alkalmazó mérnökökkel az együttműködésre a technológia környezetvédelmi szempontú fejlesztése érdekében.

Fizikusokkal, villamosmérnökökkel, spektroszkópiával foglalkozó szakemberekkel együtt tud működni, mivel ismeri a terület helyes terminológiáit.

Multidiszciplináris ismeretei révén alkalmas a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képes alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez.

Ismeri a mérnöki terület műveléséhez szükséges alapokat, tudását bővíteni képes.

Attitűd

Együttműködik a környezetvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, de vitaképes az optimális megoldások kidolgozása érdekében.

A fizikai alapfogalmakat érti, és helyesen használni tudja.

Szóbeli vizsgán a vitaképességét fejleszti és bizonyítja.

Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai együttműködésre.

Fizikusokkal, villamosmérnökökkel együtt tud dolgozni.

Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.

Fizikai alapismereteire alapozva széles eszköztárat tud használni szakmai vitái során.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

A szóbeli vizsga felkészíti a hatékony szóbeli ismeretátadásra, amelyet később is használni tud munkakapcsolataiban.

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2019-05-09 08:46:21

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.