BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Kémiai technológia

A tantárgy neve angolul: Chemical Technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA203 2+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Mika László Tamás, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Havasi Dávid, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Kun Róbert, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Általános Kémia

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

A kémiai technológia alapjainak és alkalmazásainak bemutatása. Felvázolja a technológiák működésének alapjait, a kémiai, fizikai-kémiai és vegyipari-műveleti alapelvek érvényesülését, a felhasznált anyagok eredetét. Példákkal szolgál a kibocsátott termékek felhasználásának ill. a melléktermékek és hulladékok alkalmazásának valamint ártalmatlanításának módszereire, mindvégig szem előtt tartva, hogy a technológiának hatékonynak, környezetbarátnak és gazdaságosnak kell lennie.


A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Horváth István Tamás, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék.Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri az anyag és energiamérlegek alkalmazását

Ismeri az összetett technológiai folyamatok energetikai, anyagszerkezeti, egyensúlyi és kinetikai jellemzőit.

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.

Ismeri a szervetlen kémiai technológiák alap, segéd anyagokat és alkalmazásuk körülményeit

Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető elveket, tervezési és irányítástechnológiai eljárásokat.

Le Chattelier-Braun elvet, anyagszerkezeti és korróziós elveket

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Ismeri az allaktorok és reaktorok fontosabb típusait, alkalmazásukat, hűtő-fűtő berendezéseket

Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.

Ismeri a vízkémia technológia mérési eszközeit (pH, vezetőképesség, KOI, BOI, TOC, keménység, lúgosság)

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Ismeri a szervetelen technológiák, korróziós, bizrtonsági, környezetvédelmi jellemzőit, eljárásait.

Ismeri a vegyiparhoz, illetve a kémiai technológiákhoz szervesen kapcsolódó gazdasági, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási (QC/QA), információtechnológiai, szellemi tulajdon védelmi és egyéb jogi szabályok és eljárások alapjait.

Ismeri a know-how, a szabadalom, a gazdaságosság, a környezetbiztonság és az energiahatékonyság alapelveit és eljárásait.

Egyéb

Ismeri a vegyipari technológiákban alkalmazott energiaellátás technológiáit, eszközeit.

Képesség

Képes alkalmazni a kémiai folyamatokhoz és kémiai technológiákhoz kapcsolódó elemzés és tervezés számítási, modellezési elveit és módszereit.

Képes, tervezési és számítási feladatok ellátására.

Képes alkalmazni a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki és biztonsági előírásokat, a folyamatok és berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.

Például a víz klórozásánál a hőmérséklet és a pH hatást a hatékonyságra megismeri.

Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott műszaki dokumentációit, szakirodalmát magyar, és legalább egy idegen nyelven.

Magyar és angol nyelven ismeri meg a technológiák kulcs információit (pl. BAT, DENOX)

Képes a korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, új módszerek elsajátítására és bevezetésére, az emberi egészséggel kapcsolatos hatásmechanizmusuk felismerésére.

Igen. Például a membrános alkáli elektrolízis, a membrános vízkezelés CEDI eljárása.

Képes alapszintű vegyészmérnöki vezetői feladatok ellátására.

Az alapvető vegyészmérnöki, anyagtudományi, környezetmérnöki és energetikai ismeretek birtokába kerül.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Nagymértékben elősegíti az előadás példáján keresztül (6-8 példa, megtörtént esettanulmányokkal)

Nyitott és fogékony a környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.

Minden technológia környezetvédelmi aspektusai alaposan ismertetésre kerülnek, hogy tudja a hallgató, hogy ez a technológiák alapvető része.

Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, újabb szakmai ismeretek, módszerek megismerésére és alkalmazására.

gondolat ébresztő hatása van az előadásoknak, gyakran a legújabb információkat kérdezik.

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2023-03-01 09:15:05

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.