BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Vegyipari műveletek I

A tantárgy neve angolul: Chemical Unit Operations I

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA410 3+2+0/f 6

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Mika László Tamás, egyetemi docens, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mika László Tamás

egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Matematika, Fizika és Vegyipari géptan.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Matematika, Vegyipari géptan.

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja a vegyipari művelettan alapjainak, alapvető összefüggéseinek (anyagmérleg, komponensmérleg, energiamérleg) és törvényszerűségeinek megismertetése a hidrodinamikai és hőtani műveletek, valamint a területhez kapcsolódó számítási ismeretek elsajátítása. A tárgy során ismertetésre kerülő témakörök:

 Megmaradási tételek, mérlegegyenletek, komponens-, hő- és impulzusáramok. Hidrodinamika, lamináris és turbulens áramlás, szerkezeti elemek nyomásesése, töltött oszlop. Mechanikai műveletek: keverés, ülepedés, szűrés, fluidizáció. Hasonlóságelmélet. A hőtranszport alapjai: vezetés, átadás és átbocsátás. Hőtan: sugárzás, hőterjedés, hőcsere, bepárlás.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Deák András, ny. egyetemi docens
Dr. Mika László Tamás, egyetemi docens

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Alapismeretekkel rendelkezik a hidrodinamikai (áramlástan, ülepítés, szűrés, fluidizáció), hőtani (hőterjedés formái, hőátbocsájtás, hőcsere) és a bepárlási műveleti egységek anyag, energia és komponensmérlegeiről, azok matematikai és fizikai hátteréről.

Alapismeretekkel rendelekzik a hidrodinamikai és hőtani műveletek során alkalmazott berendezések és bennük végbemenő folyamatok matematikai leírásáról és azok alkalmazásáról.

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Alapismeretekkel rendelkezik a hidrodinamikai (áramlástan, ülepítés, szűrés, fluidizáció), hőtani (hőterjedés formái, hőátbocsájtás, hőcsere) és a bepárlási műveleti egységek működési elvéről és a tervezési alapmennyiségekről.

Alapismeretekkel rendelkezik a hidrodinamikai (áramlástan, ülepítés, szűrés, fluidizáció), hőtani (hőterjedés formái, hőátbocsájtás, hőcsere) és a bepárlási műveleti egységek szerkezeti felépítéséről, főbb elemeiről és azok funkcióiról.

Képesség

Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott műszaki dokumentációit, szakirodalmát magyar, és legalább egy idegen nyelven.

Alapismeretekkel rendelkezik a a hidrodinamikai (áramlástan, ülepítés, szűrés, fluidizáció), hőtani (hőterjedés formái, hőátbocsájtás, hőcsere) és a bepárlási műveletek során alkalmazott mennyiségekről, azok alkalmazásáról, igy képes más forrásból származó leírások értelmezésére és alkalmazására.

Képes laboratóriumi, félüzemi és üzemi szintű mérések elvégzésére, értékelésre és a fejlesztés részfeladatainak elvégzésére.

Az elsajátított alapismeretek birtokában képes az alapműveletekkel kapcsolatos paraméterek kiválasztására.

Attitűd

Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, újabb szakmai ismeretek, módszerek megismerésére és alkalmazására.

Kellő ismeretekkel rendelkezik a szakterületi fejlesztések terén elért eredmények megértéséhez

Munkája végzésében mindig érvényesíti a minőségi szemléletet és alkalmazza egyúttal a korszerű minőségügyi eljárásokat.

Precíz munkavégzésre törekszik.

Autonómia és felelősség

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi szakmai munkáját.

Preciz munkavégzés

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a technológiai berendezések és mérőműszerek üzemeltetését.

Alpavető ismeretekkel rendelkezik a hidrodinamika és a hőtan területén használt mennyiségekről és mérőszámokról, azok nagyaságrendjéről, egymáshoz való viszonyáról.

Utolsó módosítás: 2019-05-09 09:49:11

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.