BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Vegyipari műveletek II

A tantárgy neve angolul: Chemical Unit Operations II

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA512 2+1+4/v 6

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Székely Edit, egyetemi docens, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

ABC sorrendben

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kmecz Ildikó egyetemi adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Mizsey Péter egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Székely Edit egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Hidrodinamika, áramlástan, hőtan, készülékelemek, matematika, fizikai alapismeretek, fizikai kémiai alapok.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező): Vegyipari műveletek I. (BMEVEVMA410 vagy BMEVEVMA411 vagy BMEVEKFA410 vagy BMEVEKFAL03)

tematikaütközés miatt a tárgyat nem vehetik fel akik elvégezték az alábbi tárgyakat: BMEVEVMA512, BMEVEKFAL04

A tantárgy célkitűzése:

A vegyipari műveletek alapjainak megismertetése: az anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok alapszintű bemutatása. A kurzus hallgatói megismerik az anyagátbocsátás számításának alapjait, az anyagátbocsátási műveletek rendszerezését. Elsajátítják az anyag-, komponens- és hőmérletegyenletek felírását és egyszerű esetben a megoldását. Részletesen tárgyaljuk a desztilláció, abszorpció és extrakció megvalósítási lehetőségeit és alapvető számítását valamint a kémiai reaktorok egyszerűsített számítását.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Simándi Béla

egyetemi tanár

KKFT

Dr. Székely Edit

egyetemi docens

KKFT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető elveket, tervezési és irányítástechnológiai eljárásokat.

Ismeri az elméleti tányér, elméleti fokozat fogalmát és egyszerű számítását alapvető elválasztóműveletek (desztilláció, extrakció, abszorpció) esetén.

Ismeri az ideális reaktortípusokat és azok alapvető matematikai leírásának menetét (ideális szakaszos tartályreaktor, ideális csőreaktor, ideális folyamatos kevert tartályreaktor, ideális tartályreaktor kaszkád).

Rálátással rendelkezik az izoterm, adiabatikus, hűtött és fűtött reaktorüzemeltetés jelentőségével és jellemző készülékeivel kapcsolatban.

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Ismer több, a desztillációs/abszorpciós/extrakciós gyakorlatban elterjedt rendezett és rendezetlen töltetet, illetve tányértípust, és érti ezek működését.

Ismer több elválasztóműveletekben (ezen belül: desztilláció, abszorpció, extrakció) tipikusan használt készüléktípust és érti ezek működési elvét.

Ismeri és el tudja magyarázni a kondenzátor, a gőzfűtés, a cső a csőben hőcserélő, a többszörös átömlésű csőköteges hőcserélő, a kavarós filmbepárló, a kondenzátor, a kompresszor, a hőszivattyús vákuumbepárló, a léghűtő, a kondenzedény, a szelep, a csap, a centrifugál szivattyú működési elvét és legalább egy műszaki kialakítását.

Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.

Ismeri és el tudja magyarázni a rotaméter, a mérőperem, a köbözés működési elvét és legalább egy műszaki kialakítását.

Ismeri a vegyészmérnöki szakterület ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait.

Tudja, hogy tervezéshez szükséges adatigény esetén mely mérnöki szakkönyveket hogyan érdemes használni.

Képesség

Képes alkalmazni a kémiai folyamatokhoz és kémiai technológiákhoz kapcsolódó elemzés és tervezés számítási, modellezési elveit és módszereit.

Szakaszos üzemű egyszerű berendezés és elemei bármelyikére képes helyes differenciális anyag- és hő-mérlegegyenletet felírni, és megoldani.

Folyamatos üzemű egyszerű berendezés és elemei bármelyikére képes helyes anyag- és hő-mérlegegyeneletet felírni, és a mérési adatok alapján a mérlegegyenlet hibáját meghatározni.

Képes adott feladatra alkalmas hőcserélő technológiai igényű tervezésére.

Képes alkalmazni a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki és biztonsági előírásokat, a folyamatok és berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.

Képes egy félüzemi méretű, több alegységből álló készüléken eligazodni, a sematikus rajz alapján a főbb egységeket és a mérőműszereket azonosítani.

Képes irányítani és ellenőrizni a vegyipari gyártási és egyéb technológiai folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás szempontjait figyelembe véve.

Meg tudja állapítani folyamat és berendezésrajz és a valóság összevetésével, hogy az egyes csővezetékekben milyen anyagi minőségű, hőmérsékletű és nyomású fluidum áramlik.

Képes a meghibásodások, technológiai problémák diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására.

A számítási eredményeit összeveti a tapasztalati értékekkel és jelentős eltérés esetén keresi a hiba okát.

Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott műszaki dokumentációit, szakirodalmát magyar, és legalább egy idegen nyelven.

Képes legalább egy online és offline mérnöki adatbázis használatára.

Képes laboratóriumi, félüzemi és üzemi szintű mérések elvégzésére, értékelésre és a fejlesztés részfeladatainak elvégzésére.

Képes az alkalmazott berendezés leirat szerinti szakszerű és biztonságos üzemeltetésére.

Meg tudja állapítani a stacionárius üzemállapotot.

Mérési adatait más szakember számára érthető formában, a megfelelő egyenletek kiválasztásával és a mértékegységek helyes használatával értékeli ki és átlátható kivitelű jegyzőkönyvet készít.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Törekszik a vegyipari művelettan alapjainak elsajátítására és tudása készségszintre emelésére.

Keresi az összefüggést a korábban tanultakkal.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.

Csoportmunka során konszenzusra törekszik és a csoportérdeket figyelembe veszi.

A technológiai és laboratóriumi feladatok végzése és megtervezése során érvényesíti a biztonság, az egészség- és környezetvédelem követelményeit és szempontjait.

Gyakorlati feladatba csak a munkavédelmi kockázatok megismerése és felmérése, az esetleges baleset bekövetkezése esetén szükséges teendő áttekintése után kezd bele.

Autonómia és felelősség

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi szakmai munkáját.

Önálló laboratóriumi munkavégzésre képes leirat alapján.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Csoportmunka esetén a rendelkezésére álló információt a csoporttagokkal megosztja.

Utolsó módosítás: 2021-09-12 13:36:33

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.