BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Folyamatok tervezése és irányítása

A tantárgy neve angolul: Chemical Process Design and Control

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM101 2+0+2/f 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Szilágyi Botond, Kémia és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mizsey Péter

egyetemi tanár

Kémia és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

vegyipari műveletek, folyamatirányítás alapjai.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

A folyamattervezés korszerű módszereinek ismertetetése, a heurisztikus, algoritmikus és kombinált stratégiák áttekintése. Külön kitérünk a szakaszos folyamatok tervezési és ütemezési kérdéseire. Foglalkozunk a folyamatok főbb részeink tervezésével és leírásával. Tárgyaljuk a többváltozós folyamatok irányítási/szabályozási kérdéseit. Áttekintjük a jellemző mennyiségek szabályozását valamint néhány folyamat szabályozási specialitásait.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Peter Mizsey

egyetemi tanár

Kémia és Környezeti folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri új anyagok és eljárások kifejlesztésének lehetőségeit, jellemző módszereit.

Ismeri a komplex technológiák és irányításuk megtervezéshez szükséges folyamatirányítás elméletet.

Ismeri a vegyészmérnöki területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat.

Ismeri a folyamattervezéshez használatos korszerű folyamatszimulátori szoftvereket.

Ismeri a számítógépes modellezés és szimuláció vegyészmérnöki szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit.

Képes vegyipari egységeket professzionális folyamatszimulátorral modellezni,tervezni. Irányíthatóságukat vizsgálni.

Ismeri a technológiai folyamatok kapcsolásának és integrálásának elveit és módszereit.

Ismeri a folyamat és energiaintegrációs elvek etm azokat alkalmazza.

Az irányítástechnika folyamattervezéssel való kölcsönhatását ismeri. tudatosan alkalmazza.

Ismeri a technológiai fejlesztés legmodernebb eredményeit és megközelítéseit.

Tudása kiterjed a folyamatos és szakaszos folyamatok, technológiák tervezési és ütemezési elméletére.

Átfogó ismeretekkel rendelkezik vegyipari és kémiai technológiai rendszerek elemzése, modellezése és tervezése területén.

Átfogó ismeretekkel rendelkezik a vegyipari és kémiai rendszerek analízise és szintézise területén

Átfogó ismeretekkel rendelkezik vegyipari és kémiai technológiai folyamatok és rendszerek irányításáról.

Ismeri a szakma elméletét és gyakorlatát. Rendelkezik az ehhez szükséges folyamattervezési és folyamatirányítási ismeretekkel.

Átfogó ismeretekkel rendelkezik a vegyipari és kémiai rendszerek irányítása területén

A szakterülethez tartozó egy vagy több iparág fő műveleteit és technológiáit részleteiben ismeri és átlátja.

Ismeri a szakterületi és a rokonipari technológiákat, folyamatokat.

Képesség

Képes a vegyészmérnöki, kémiai és kémiai technológiai területen alkalmazott elemzések és anyagvizsgálatok elvégzésére, értékelésére és dokumentálására, szükség esetén a vizsgálati módszerek továbbfejlesztésére, és új módszerek bevezetésére.

Képes egy komplex, több alegységből álló folyamaton eligazodni, a sematikus rajz alapján a főbb egységeket és a mérőműszereket azonosítani.

Képes a vegyipari és kémiai technológiai folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk feldolgozására és rendszerezésére, átfogó elemzésére, következtetések levonására.

Képes a folyamatok üzemeltetése során szerzett adatokat, információkat feldolgozni, azokat szakszerűen elemezni és konstruktív következtetéseket levonni.

Meg tudja állapítani folyamat és berendezésrajz és a valóság összevetésével, hogy a folyamatban és az egyes berendezésekben mi történik

Képes eredeti ötletekkel és eredményekkel gazdagítani a vegyészmérnöki és kémiai szakterület tudásbázisát.

Eredeti, innovatív ötletei vannak, melyekkel gazdagítja a vegyészmérnöki társadalmat.

Képes ismeretei integrált alkalmazására a kémiai technológiai folyamatok, berendezések és technológiai rendszerek fejlesztésében, irányításában, tervezésében és a kapcsolódó kutatásban.

Képes tudását hatékonyan és integráltan alkalmazni tervezési és irányítási feladatok megoldására.

Képes a felmerült problémákat egyedül vagy csapatban megoldani, tudását hatékonyan átadni.

Képes a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek és folyamatok tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására és azok továbbfejlesztésére.

Képes ICT alkalmazására feladati ellátáshoz.

Attitűd

Törekszik a fenntarthatóság, a biztonság, a környezetvédelem és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére és másokkal való megismertetésére.

Törekszik a korszerű folyamattervezéssel és irányítással kapcsolatos követelmények teljesítésére az élet minden területén

Munkájában követi a vegyészmérnökiség 4. paradigmáját.

Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.

Csoportban és önállóan is magas szinten dolgozik

Keresi az összefüggéséket a tanultakkal

A munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végzi.

Rendszerszemléletben gondolkodik

Munkájában kezdeményező és innovatív. Döntéseit felelősséggel végzi.

Törekszik a folyamattervezés és irányítás alapjainak elsajátítására és tudása készségszintre emelésére.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

Munkájában önálló és kezdeményező.

Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

Munkájában és döntéseiben figyelembe veszi a körkörös gazdaság elméletét és gyakorlatát.

Döntéseit körültekintően, megfelelő önállósággal, szükség szerint más (nemcsak műszaki) szakterületek képviselőivel konzultálva hozza, azokért felelősséget vállal.

Körültekintően hozza döntéseit, melyekben szakemberekkel konzultál. Döntését önállóan, felelősségteljesen hozza.

Döntései során figyelemmel van a biztonságra, a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség szempontjaira.

Figyelemmel van döntései hatásaira és következményeire.

Munkája során tekintettel van az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására.

Esélyegyenlőséget biztosít munkájában.

A munkavédelem, egészségfejlesztés, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető útmutatásait érvényesíti szakmai és vezetői munkájában.

Betartja és betartatja a munkavédelem szabályait Munkájában követi a mérnöketika szabályait, melyeket vezetői munkájában is érvényesít.

Törekszik kollégái, beosztott munkatársai szakmai fejlődésének elősegítésére.

Segíti kollégái szakmai továbbfejlődését és erre motiválja is őket.

Utolsó módosítás: 2022-09-14 13:41:08

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.