BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biotermékek izolálása

A tantárgy neve angolul: Downstream processing

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBA504 4+0+0/v 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Fehér Csaba, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Fehér Csaba

Dr. Pécs Miklós

egyetemi adjunktus

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Biomérnöki műveletek és folyamatok: a fermentáció up-stream műveletei (tápoldatok, mikrobaszaporítás, termékképzés, sterilezés)

Vegyipari műveletek: áramlástan és hőátadás, szűrés, ülepítés, centrifugálás, extrakció

Fizikai kémia: termodinamika, egyensúlyok, reakciókinetika, adszorpció, diffúzió

Analitika: kromatográfia

Biokémia: fehérjék tulajdonságai

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

kötelező előkövetelmény

BMEVEMKA404 - Biomérnöki műveletek és folyamatok vagy ekvivalens

A tantárgy célkitűzése:

hogy a hallgatók megismerkedjenek a fermentációs és más biológiai iparok ipari lép­ték­ben is alkalmazható elválasztás-technikai módszereivel (downstream processing), ame­lye­ket a biológiai iparokban széleskörűen alkalmaznak a végtermék izolálására. A tárgy általá­nos, műveleti jellegű, nem elsősorban konkrét technológiákat ismertet. Ismeretanyagának el­sa­játításával erősíthető a hallgatók műveleti, mérnöki szemlélete, képessé válnak egyszerűbb feladatok önálló megoldására, illetve más szakterületen dolgozókkal való kommunikációra.

Differenciált szakmai ismeret lévén, szintetizálja a természettudományos alaptárgyak és a szakmai törzsanyag egyes tárgyainak (fizikai-kémia, művelettan, analitika, biokémia) tu­dásanyagát, egyben átmenetet képez a technológiai tárgyak felé (biotermék technológia, élel­mi­szeripari technológia, mezőgazdasági iparok), hiszen több ipari technológia alapjait is tar­tal­mazza.

A tárgy megközelítése gyakorlatorientált, bár e nagyobb óraszámban az elméleti levezetések, matematikai model­le­zés, a számítások és méretezés kérdései is helyet kapnak. A tárgy hallgatói képessé válnak a biológiai iparok technológiai lépéseinek megértésére, üze­meltetésére, technológiai fejlesztésre; sőt egyes berendezések méretezésére is.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pécs Miklós

Dr. Fehér Csaba

egyetemi docens

egyetemi adjuntus

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működését és ezek szabályozási lehetőségeit.

Ismeri a mikroorganizmusok főbb alkotóelemeinek felépítését, funkcióját, az élesztők, baktériumok, fonalas gombák és növényi sejtek sejtfalának felépítését.

Ismeri a fehérjék alapvető biológiai és fizikai jellemzőit, szerkezetét, funkcióit és működését.

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Ismeri a biológiai iparok fő termékeinek tulajdonságait, reakcióit, az ezeken alapuló azonosítási és elválasztási lehetőségeket.

Ismeri az általános és bioipari művelettan elveit, összefüggéseit, eljárásait.

Ismeri a sejtek fermentléből történő szeparálásának alapelveit, törvényszerűségeit, speciális tulajdonságait.

Ismeri a biológiai termékek kinyerésének, tisztításának és koncentrálásának alapelveit és törvényszerűségeit.

Ismeri a biológiai termékek végtisztításának törvényszerűségeit és alapelveit.

Ismeri a biológiai termékek szárításának, formulálásának, piaci felhasználásra alkalmas formába hozásának törvényszerűségeit és alapelveit.

Ismeri az egyes műveleti lépések matematikai leírását, képes anyagmérleg egyenletek felállítására.

Ismeri a széles körűen értelmezett biotechnológiai műveleteket, berendezéseit és ezek irányítását.

Ismeri a sejtelválasztás, sejtfeltárás, kicsapás, adszorbció, extrakció, kromatográfia, kristályosítás, affinitás műveletek, porlasztva szárítás, liofilezés általános berendezéseit, azok felépítését, működésük és irányításuk alapelveit.

Ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar fő termékeit, a gyártási technológiákat és a tervezési alapelveket.

Ismeri a biológiai ipar főbb termékeit, azok elválasztásának lehetőségeit.

Ismeri a citromsav, monoklonális antitestek és zárványtestek feldolgozásának lépéseit, technológiáját.

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek alapvető elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem és a biológiai biztonság, vonatkozó előírásait.

Ismeri a biológiai termékek szeparálási műveletei során felmerülő környezetvédelmi, biztonságtechnikai kockázatokat.

Képesség

Alkalmazni tudja a szakterülethez kapcsolódó számítási, biometriai és modellezési módszereket, képes számítástechnikai ismeretek, adatbázisok alkalmazására.

Ismeri a műveletek matematikai leírását, fizikai törvényszerűségeit, melyeket a kapcsolódó számítások, méretezések, üzemi körülmények megállapítása céljából képes önállóan felhasználni.

Képes önállóan végrehajtani laboratóriumi vagy technológiai részfolyamatokat. Képes felismerni a felmerülő problémákat és döntéseket hozni megoldásukra.

Képes az egyes elválasztási műveletek során fellépő problémák helyes értelmezésére és megoldási módszerek megfelelő megválasztására.

Képes részfeladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, biológiai és rokon tudományok kutatásában.

Képes biológiai eredetű termékek kinyerési és tisztítási technológiáinak fejlesztésére, tervezésére.

Képes korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, megértésére.

Képes a fermentációs feldolgozási folyamatok területén új technikák, eljárások megértésére.

Attitűd

Nyitott a biotechnológiai, bioipari területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére.

Nyitott új technológiák és fejlesztések megismerésére és megértésére a biológiai iparok elválasztása területén.

Érdeklődik a bioipari, biotechnológiai szakterülettel összefüggő új ismeretek, módszerek és eszközök iránt.

Érdeklődik a bioiparok downstream műveleteinek legújabb kutatási és fejlesztési irányai iránt.

Érzékeny a mikro- és makrokörnyezet szempontjaira.

Technológiai, energetikai, környezeti és gazdasági szempontok alapján képes mérlegelni a különböző elválasztási technikákat.

Autonómia és felelősség

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

A megszerzett ismeretek birtokában önállóan képes a biológiai iparok elválasztási folyamatainak területén problémákat értelmezni és megoldásokat javasolni.

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

A tantárgy teljesítése során szükséges a hatékony és biztonságos elválasztási folyamatok megértése és újragondolási iránti igény, azok ellenőrzési lehetőségeinek feltérképezése.

Utolsó módosítás: 2018-06-21 18:15:41

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.