BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Bioinformatika

A tantárgy neve angolul: Bioinformatics

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM103 2+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Békési Angéla   egyetemi adjunktus

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Békési Angéla

PhD, egyetemi adjunktus

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tsz

Dr. Gáspári Zoltán

PhD, egyetemi docens, meghívott

PPKE ITK

Dr. Tantos Ágnes

PhD, tudományos főmunkatárs, meghívott

ELKH TTK Enzimológiai Intézete

Dr. Grolmusz Vince

DSc, oktató, meghívott

ELTE TTK, Matematikai Intézet, Számítógéptudományi Tanszék

Dr. Ligeti Balázs

PhD, tudományos munkatárs, meghívott

PPKE ITK

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A következő alapfogalmak értő ismerete szükséges: DNS, RNS, fehérje, a biológiai információ áramlás útja, replikáció, transzkripció, transzláció, genetikai kód, nukleotidok, nukleobázisok, szekvencia, DNS hiba, DNS javítás, mutáció, evolúció, mRNS érés, poliadeniláció, splicing, mRNS, tRNS, rRNS, aminosavak, riboszóma, fehérje feltekeredés, fehérje szerkezeti szintek, másodlagos szerkezeti elemek, domén, alegység, dajkafehérje, poszt-transzlációs módosítás, PCR, Sanger szekvenálás, rekombináns DNS technikák, fehérjeszerkezet vizsgálati módszerek: röntgenkrisztallográfia, NMR, elektronmikroszkópia

A megértéshez szükséges biomérnök BSc tárgyak: Sejtbiológia, Biokémia, Számítástechnika, Biomolekulák kémiája, Általános genetika. Továbbá a megértéshez hasznos még A nanotechnológia kémiai alapjai című tárgy is.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

A nem biomérnök BSc-vel rendelkező hallgatók esetén a következő Biomérnök MSc tárgyak előzetes teljesítése ajánlott: Molekuláris biológiai módszerek, vagy Új molekuláris biológiai módszerek, illetve Bioreguláció.

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy a modern bioinformatika alapjaiba és sokrétű alkalmazásába vezet be. A molekuláris biológia, szerkezeti biokémia, proteomika és genomika területén alkalmazható bioinformatikai megközelítések alapvető elveivel ismertet meg. A kurzus hozzásegíti a hallgatókat, hogy megszerezzék a szakirodalom megértéséhez szükséges bioinformatikai alapműveltséget, hogy eligazodjanak az elérhető nemzetközi bioinformatikai infrastruktúrában és képesek legyenek a tudományterületükön felmerülő bioinformatikát igénylő kérdések kreatív megoldására, önálló ismeretszerzésre. A tantárgy alapvetően elméleti előadásokból áll, amely tudást az érdeklődők szorgalmi feladat keretében végezhető gyakorlati munkával elmélyíthetik.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Grolmuszné Dr. Vértessy Beáta

DSc, tanszékvezető egyetemi tanár

BME VBK, ABÉT; ELKH TTK, Enzimológiai Intézete

Dr. Békési Angéla

PhD, egyetemi adjunktus

BME VBK, ABÉT; ELKH TTK, Enzimológiai Intézete

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a modern molekuláris biológiai területeken, ismeri a korszerű molekuláris biológiai technikákat és azok összefüggéseit.

Rendszerezett tudással rendelkezik a szerkezeti biokémia területén, ismeri a korszerű szerkezeti adatbázisokat, a fehérje szerkezetek reprezentációját ill. predikcióját lehetővé tevő programcsomagokat.

Rendszerezett tudással rendelkezik a fehérje rendezetlenség és dinamika területén, ismeri a korszerű adatbázisokat, a fehérje rendezetlenség reprezentációs ill. predikciós lehetőségeit.

Rendszerezett tudással rendelkezik a makromolekuláris hálózatok területén, ismeri a fehérje interakciós és metablikus hálózatok reprezentációjának ill. alapvető analízisének elveit.

Rendszerezett tudással rendelkezik a genomika területén, ismeri a korszerű genomszekvenálási eljárásokat és alkalmazásokat, az újgenerációs szekvenálási adatok feldolgozásának főbb lehetőségeit és kihívásait.

Ismeri és érti a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.

Ismeri és érti a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható bioinformatikai eljárásokat és technikákat, illetve eligazodik a különféle adatbázisok között.

Képesség

Képes elméleti tudása birtokában, új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Képes bioinformatikai elméleti tudása birtokában új bioinformatikai kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére

Attitűd

Kreatív és rugalmas feladatai megoldása során.

Kreatív és rugalmas a bioinformatikai tudást igénylő feladatai megoldása során.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Bioinformatikával kapcsolatos szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Utolsó módosítás: 2023-08-30 12:36:01

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.