BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Bioreaktorok és a mérnöki gyakorlat labor

A tantárgy neve angolul: Bioreactors and the engineering practice lab

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM104 0+0+4/f 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

dr. Németh Áron István, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Németh Áron

egy. docens

ABÉT

Kiss Bernadett

tanársegéd

ABÉT

Doktoránsok

ABÉT, F

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Biomérnöki műveletek és folyamatok BSc.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Biomérnöki műveletek és folyamatok BSc.     

Egyidejűleg: Bioreaktorok és a mérnöki gyakorlat

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy olyan szakirányi  tárgy (differenciált szakmai ismeretek), amely a hallgatók által már megismert biomérnöki alap összefüggéseket elmélyíti, azok aktív felhasználását elősegíti a bioreaktorkiválasztás, -tervezés,  mérés és szabályozás területein. A biológiai rendszerek kinetikai viselkedését és e viselkedés befolyásolását részletesen tárgyalja. A tárgy nagymértékben kvantitatív és műveletorientált.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Németh Áron

Egyetemi docens

ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területeken.

Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területen.

Rendszerezett tudással rendelkezik a biotechnológiai és környezetvédelmi területeken.

Rendszerezett tudással rendelkezik a biotechnológiai és környezetvédelmi területen.

Rendszerszinten ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar műveleteit és ezek belső összefüggéseit.

Ismeri a különböző specifikus bioreaktorokat, eljárásokat, azok modelljeit.

Rendszerszinten és elemeiben ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar több gyártási technológiáját és ezek belső összefüggéseit, a tervezési alapelveket.

Ismeri a bioreaktor, és a fermentációs üzem tervezés szempontjait, előírásait.

Ismeri a munkahelyi biztonság, ezen belül a biológiai biztonságra vonatkozó folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri a biológiai biztonságtechnika alapvető fejezeteit.

Ismeri és érti a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.

Rendelekezik eszköztárral a bioipari kihívások megoldására.

Képesség

Képes irányítani biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetését, fejlesztését.

Ismeri a biotechnológiai üzem eszközeit, szabályozásait, biztonsági megfontolásait.

Képes az elméleti tudása birtokában a széles körűen értelmezett biotechnológiai laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok megtervezésére és elvégzésére.

Ismeri a léptéknövelés/csökkentés metódusait.

Képes elméleti tudása birtokában, új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Ismeri, és akár fejleszteni is képes bioszenzorokat (Pl.: oxigén vagy pH elektródra szerkesztettet).

Képes önálló feladatok ellátására a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében.

Képes biotechnológiai rendszereket fejleszteni, tervezni.

A laborgyakorlat miatt saját tapasztalattal s rendelkezik.

Képes alkotó módon részt venni új bioipari, biotechnológiai eljárások, termékek kifejlesztésében, a tudományterület és rokon tudományok kutatásában.

Képes gyakorlat orientált ipari kutatások végzésére.

Képes a biotechnológia törvényszerűségeinek és összefüggéseinek keresésére és megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására.

Számos összefüggést és azok matematikai leírását (=modellezését) ismeri.

Alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Képes társaival Esettanulmányok készítésére és preszentációjára.

Képes csoportos labormunkavégzésre.

Attitűd

Elkötelezett, és hivatástudata elmélyült a biomérnöki szakterület iránt.

Műszaki érzéke fejlettebb.

Elkötelezettségét Irodalmazási feladattal elméyítette.

Kreatív és rugalmas feladatai megoldása során.

Esettanulmányokon szerzett tapasztalatok miatt kreatív.

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, és hiteles közvetítésére.

Széles a biotechnológiai látóköre.

Elkötelezett az eredményesebb működést biztosító műszaki, gazdasági, vállalati irányítási eljárások megismerése és bevezetése iránt.

Képes megismerni az eredményesebb műszaki, gazdasági és vállalatirányítási eljárásokat, amelyek iránt elkötelezett.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

A sok bemutatott eszköz és esettanulmány magabiztossá és kezdeményezővé teszi a hallgatót.

Felelősséget vállal a rábízott személyi állomány, a gépek, berendezések és munkafolyamatok biztonságos és eredményes működéséért.

Tisztában van a rábízottak értékével, és ezért érzi a felelősségét.

Döntései során hangsúlyosan figyelembe veszi a környezet- és egészségvédelemi szempontokat, tekintettel van a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására.

Ismeri és alkalmazza a környezet és egészségvédelmi szempontokat.

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

Ismeri és kerüli a biztonsági kockázatokat műszaki és gazdasági szempontból.

Utolsó módosítás: 2023-08-29 08:42:59

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.