BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Alkalmazott biodegradáció

A tantárgy neve angolul: Applied biodegradation

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM115 3+0+0/f 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Bakos Vince, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Jobbágy Andrea

c. egyetemi tanár

BME ABÉT

Dr. Bakos Vince

egyetemi adjunktus

BME ABÉT


A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Biomérnök B. Sc. biomérnöki műveletek és folyamatok alapismeretei (pl. Monod kinetika, kemosztát folytonos fermentáció, oxigén beoldódás, stb.)

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

A biodegradációs folyamatokat befolyásoló tényezők hatásmechanizmusának megismertetése, és annak – elvi alapokon és esettanulmányok felhasználásával történő - bemutatása, hogy ezek ismeretében hogyan hozhatók létre a célzott biodegradációt megvalósító, költségkímélő és egyben hatékony biodegradációs rendszerek.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Jobbágy Andrea

c. egyetemi tanár

BME ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területeken.

Tudja a mikrobák növekedési kinetikáját

Tudja az aerob és anaerob mikrobiális anyagcserefolyamatokat

Tudja a terminális oxidáció folyamatát és annak terminális elektron akceptortól való függését, energetikáját

Rendszerezett tudással rendelkezik a biotechnológiai és környezetvédelmi területeken.

Tudja a biodegradációs folyamatok függéseit

Tudja a biológiai szennyvíztisztítás alapvető összefüggéseit és technikáit

Ismeri és laboratóriumi szinten használja a biológiai analitikai módszereket, ismeri ezek kidolgozására és továbbfejlesztésére alkalmas eljárásokat.

Tudja a főbb szennyvíz- és iszap-analitikai vizsgálatokat

Rendszerszinten ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar műveleteit és ezek belső összefüggéseit.

Ismeri a modern szennyvíztisztítási eljárásokat

Rendszerszinten és elemeiben ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar több gyártási technológiáját és ezek belső összefüggéseit, a tervezési alapelveket.

Tudja a főbb biológiai szennyvíztisztítási eljárások befolyásoló tényezőit, a kulcsparaméterektől való függéseket

Ismeri és érti a környezetvédelemi szabályozás elveit, a minőségügy, a fogyasztóvédelem és a termékfelelősséggel összefüggő folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Tudja a biodegradáció és a szennyvíztisztítás gazdasági következményeit

Tudja a környezetvédelmi (víz) határértékek fontosságát, meghatározásuk főbb szempontjait

Ismeri a munkahelyi biztonság, ezen belül a biológiai biztonságra vonatkozó folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri a fontosabb munka- és balesetvédelmi előírásokat a szennyvíztisztítási gyakorlatra és laboratóriumi munkára vonatkozóan.

Ismeri és érti a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, a mérnöketika, valamint a globális társadalmi és gazdasági folyamatok bioiparokra vonatkozó alapvető törvényszerűségeit.

Tudja a szennyvíztisztításra vonatkozó főbb szabályozásokat

Ismeri és érti a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.

Tudja a biológiai szennyvíztisztításhoz kapcsolódó problémák megoldásának jó szempontjait, módszereit

Képesség

Képes irányítani biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetését, fejlesztését.

Képes a szennyvíztisztítási biotechnológiákkal kapcsolatos folyamatmérnöki feladatok ellátására

Képes irányítani a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, a kereskedelmi feladatok ellátását, valamint ezek kidolgozását.

Képes a biológiai szennyvíztisztítással kapcsolatos szolgáltatások és kereskedelmi feladatok ellátására

Képes az elméleti tudása birtokában a széles körűen értelmezett biotechnológiai laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok megtervezésére és elvégzésére.

Képes laboratóriumi, félüzemi és nagyüzemi kísérletek végzésére a biológiai szennyvíztisztítás területén

Képes elméleti tudása birtokában, új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Képes új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére a biológiai szennyvíztisztítás területén

Képes önálló feladatok ellátására a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében.

Képes önálló feladatok ellátására a biokémiai, mikrobiológiai, biotechnológiai rendszerek fejlesztésében és tervezésében a biológiai szennyvíztisztítás területén

Képes alkotó módon részt venni új bioipari, biotechnológiai eljárások, termékek kifejlesztésében, a tudományterület és rokon tudományok kutatásában.

Képes alkotó módon részt venni új szennyvíztisztítási eljárások fejlesztésében és kutatásában

Képes a biotechnológia törvényszerűségeinek és összefüggéseinek keresésére és megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására.

Képes az elméleti tudás gyakorlati alkalmazására a biológiai szennyvíztisztítás területén

Képes további, modern ismeretek elsajátítására a biológiai szennyvíztisztítás területén

Képes valós biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerekhez kapcsolódó műszaki feladatok esetén a problémamegoldó technikák önálló felhasználására.

Képes a problémamegoldó technikák önálló felhasználására a biológiai szennyvíztisztítás területén

Alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Képes a csapatmunkára a biológiai szennyvíztisztítás területén

Képes reális önértékelésre és önkorrekcióra.

Képes a reális önértékelésre és önkorrekcióra

Attitűd

Törekszik a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, továbbképzésre a biomérnöki szakterületen a saját tudásának magasabb szintre emelése érdekében.

Törekszik a legújabb eredmények megismerésére a biológiai szennyvíztisztítás területén

Elkötelezett, és hivatástudata elmélyült a biomérnöki szakterület iránt.

Elkötelezett és hivatástudó a biológiai szennyvíztisztítás területén

Kreatív és rugalmas feladatai megoldása során.

Kreatív a biológiai szennyvíztisztítás területén

Törekszik az intuíció és módszeresség összhangjának megteremtésére.

Törekszik az intuíció és a módszeresség összhangjának megteremtésére a biológiai szennyvíztisztítás területén

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, és hiteles közvetítésére.

Fogékony az innováció megismerésére és éétrehozására a biológiai szennyvíztisztítás területén

Elkötelezett az eredményesebb működést biztosító műszaki, gazdasági, vállalati irányítási eljárások megismerése és bevezetése iránt.

Elkötelezett a hatékonyabb működési rendszerek megismerésére és bevezetésére a biológiai szennyvíztisztítás területén

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Szalmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes a biológiai szennyvíztisztítás területén

Felelősséget vállal a rábízott személyi állomány, a gépek, berendezések és munkafolyamatok biztonságos és eredményes működéséért.

Felelősséget vállal a munkájáért és a rábízott anyagi és emberi erőforrásokért a biológiai szennyvíztisztítás területén

Döntései során hangsúlyosan figyelembe veszi a környezet- és egészségvédelemi szempontokat, tekintettel van a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására.

Figyelembe veszi a környezet- és egészségvédelmi szempontokat

Figyelembe veszi a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait.

Figyelembe veszi a baleset- és munkavédelmi előírásokat a biológiai szennyvíztisztítás területén

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság ellenőrzését a biológiai szennyvíztisztítás területén

Vállalja a felelősséget elemzései, döntései, utasításai következményeiért.

Felelősségtudó döntéseivel kapcsolatban

Utolsó módosítás: 2018-09-17 16:14:05

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.