BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biobiztonság és szellemi tulajdon védelem

A tantárgy neve angolul: Biohazard, biosafety and protection of intellectual

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM403 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Gergely Szilveszter, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Domonkos Dávid

biomérnök, igazgató

DE TTK Biotechnológiai Intézet

Őri János

szabadalmi ügyvivő, c. egyetemi docens

CHINOIN Zrt., Szabadalmi Ügyvivői Kamara

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A szellemi tulajdon védelem anyagrészhez: általános jogi ismeretek, közgazdaságtan.

A biobiztonság anyagrészhez: alapvető biokémiai, mikrobiológiai ismeretek laborok berendezéseiről, az alkalmazott készülékekről és technikákról, sejtbiológiai alapokról, mikróbák felépítéséről, szaporodásáról.

A tantárgy célkitűzése:

  1. A szellemi tulajdon védelem anyagrész célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szabadalmi oltalom fogalmával, fajtáival, mint az egyik, a gyógyszeriparban igen fontos versenyeszközzel, továbbá a szabadalmaztatási eljárás menetével és követelményeivel.
  2. A biobiztonság anyagrész célja a biológiai veszélyes anyagok besorolásának, a biológiai veszélyes anyagokkal való munkavégzés feltételeinek ismertetése, és útmutatás a feltételek biztosítására fertőző anyagokat alkalmazó laboratóriumok létesítésére és működtetésére vonatkozóan. Biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök ismertetése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Domonkos Dávid és Őri János

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területeken.

A biobiztonság megértéséhez szükséges tárgyi ismeretekkel rendelkezik.

Rendszerezett tudással rendelkezik a modern molekuláris biológiai területeken, ismeri a korszerű molekuláris biológiai technikákat és azok összefüggéseit.

Ismeri a biobiztonsági feltételek meghatározásához szükséges mérési technikákat.

Rendszerezett tudással rendelkezik a biotechnológiai és környezetvédelmi területeken.

Ismeri a biotechnológiai és környezetvédelmi területek biológiai biztonságra vonatkozó szabályait

Ismeri és laboratóriumi szinten használja a biológiai analitikai módszereket, ismeri ezek kidolgozására és továbbfejlesztésére alkalmas eljárásokat.

Ismeri a biotechnológiai, analitikai módszereket, képes azok kidolgozására, módosítására.

Rendszerszinten ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar műveleteit és ezek belső összefüggéseit.

Tisztában van a biotecnnológiai ipari műveletekkel és ismeri azok biztonsági kockázatait.

Rendszerszinten és elemeiben ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar több gyártási technológiáját és ezek belső összefüggéseit, a tervezési alapelveket.

Ismeri a biotechnológiai biztonság tervezésének alapelveit.

Ismeri a munkahelyi biztonság, ezen belül a biológiai biztonságra vonatkozó folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri a biológiailag veszélyes anyagok besorolását, a biztonság részleteit.

Ismeri a biológiai kockázat elemzés és krízis management módszereit.

Ismeri a biológiailag veszélyaes anyagokkal dolgozó laboratórium létesítési és átalakítási és működtetési módszereit.

Ismeri a biztonsági berendezések, infrastruktúra és egyéni védőeszközök elemeit.

Ismeri és érti a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, a mérnöketika, valamint a globális társadalmi és gazdasági folyamatok bioiparokra vonatkozó alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri a szabadalmi oltalom, publikálhatóság és szabadalmaztathatóság feltételeit.

Tisztában van a szabadalmaztathatóság mint jogintézmény történetével, fejlődésével, helyzetével az EU-ban.

Ismeri a szabadalmaztathatóság általános kritériumait, lépéseit, a fenntartás és megsemmisítés, érvényesítés, bitorlás feltételeit.

Tisztában van az originális fejlesztés és a szabadalmi folyamatok kapcsolatával.

Képesség

Képes irányítani biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetését, fejlesztését.

A széleskörűen értelmezett biotechnológiai terület technológiáinak biztonságos működését és fejlesztését képes megoldani

Képes az elméleti tudása birtokában a széles körűen értelmezett biotechnológiai laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok megtervezésére és elvégzésére.

Laboratóriumi folyamatok, műveletek és félüzemi technológiák biztonsági feltételeinek tervezésére és kivitelezésére képes

Képes elméleti tudása birtokában, új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Képes új módszerek és kísérleti rendszerek fejlesztésére a biobiztonság területén.

Képes alkotó módon részt venni új bioipari, biotechnológiai eljárások, termékek kifejlesztésében, a tudományterület és rokon tudományok kutatásában.

Képes biológiai szempontból kritikus vagy potenciálisan veszélyes rendszerek biztonságos fejlesztésére és üzemeltetésére, a termelés biztonság tervezésére.

Képes a szellemi oltalmat igénylő folyamatok, eljárások szakszerű védelmére, kezelésére.

Képes a biotechnológia törvényszerűségeinek és összefüggéseinek keresésére és megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására.

A gyakorlatban képes alkalmazni a biológiai biztonság szempontjából fontos ismereteket.

Képes valós biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerekhez kapcsolódó műszaki feladatok esetén a problémamegoldó technikák önálló felhasználására.

Önállóan képes a biobiztonsággal kapcsolatos műszaki feladatok és problémák megoldására

Attitűd

Törekszik a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, továbbképzésre a biomérnöki szakterületen a saját tudásának magasabb szintre emelése érdekében.

Törekszik a biobiztonsági ismeretek naprakész ismereteinek elsajátítására.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Figyelembe veszi a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait.

Folyamatosan követi és betartatja a biológiai biztonsággal összefüggő ismereteket, kritériumokat és szabályokat.

Utolsó módosítás: 2023-08-29 18:18:47

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.