BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Technológia, termékfejlesztés, innováció

A tantárgy neve angolul: Technology, product development, innovation

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM404 2+0+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Gergely Szilveszter egyetemi docens, BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Salgó András

Dr. Ballagi András

Dr. Kupcsulik Bálint

Dr. Kovač Tímea

Dr. Kemény Zsolt

Sosna-Sárdi Ágnes

Pósfai Csaba

Dr. Barta Zsolt

Dr. Orbán Gyula

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Élelmiszeripari és bioipari technológiák.

A tantárgy célkitűzése:

Az élelmiszer-, bio- és gyógyszeripari ágazatokban egyes technológiák és azokban előállított termékek fejlesztési lehetőségei és trendjei. A képződő hulladékok komplex felhasználásának, a konverzió fok javításának, a hulladékok optimális kiaknázási lehetőségeinek megismerése, a fejlesztések új eredményeinek megismertetése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Salgó András

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biotechnológiai és környezetvédelmi területeken.

Rendelkezik a biotechnológai alapú termékek gyártástechnológiáival kapcsolatos ismeretekkel.

Ismeri az élelmiszeripari gyártástechnológiák főbb irányait és műveleteit.

Rendszerszinten ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar műveleteit és ezek belső összefüggéseit.

Tisztában van a széleskörűen értelmezett biotechnológiai műveletek alapjaival és alkalmazási lehetőségeivel.

Rendszerszinten és elemeiben ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar több gyártási technológiáját és ezek belső összefüggéseit, a tervezési alapelveket.

Iparági bontásban ismeri a technológiai eljárások elemeit és azok anyagmódosításban jelentkező össezfüggéseit.

Ismeri és érti a környezetvédelemi szabályozás elveit, a minőségügy, a fogyasztóvédelem és a termékfelelősséggel összefüggő folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri a technológiai művelethez kapcsolódó hulladékképződés és hulladék hasznosítás lehetőségeit, a biorefinery koncepció alapjait.

Ismeri a munkahelyi biztonság, ezen belül a biológiai biztonságra vonatkozó folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri és tájékozott a biobiztonság alapvető fontosságát illetően

Ismeri és érti a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, a mérnöketika, valamint a globális társadalmi és gazdasági folyamatok bioiparokra vonatkozó alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri a bioipari technológiák gazdaságossági és megtérülési körülményeit, a fejlesztések koncepcionális fő irányait.

Képesség

Képes irányítani biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetését, fejlesztését.

Ismeretei alapján képes környezettudatos, a nyersanyagok kiaknázását optimalizáló technológiai rendszerek fejlesztésére.

Képes az elméleti tudása birtokában a széles körűen értelmezett biotechnológiai laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok megtervezésére és elvégzésére.

Képes a biológiai biztonság szempontjából különböző szintű laboratóriumok és üzemrészek biztonsági tervezésére és megvalósítására.

Képes elméleti tudása birtokában, új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Képes új, koncepcionálisan fejlettebb technológiák és kisérleti módszerek fejlesztésére.

Képes alkotó módon részt venni új bioipari, biotechnológiai eljárások, termékek kifejlesztésében, a tudományterület és rokon tudományok kutatásában.

Ismeretei alapján képes környezettudatos, a nyersanyagok kiaknázását optimalizáló technológiai rendszerek fejlesztésére és új termékek innovációjára.

Képes a biotechnológia törvényszerűségeinek és összefüggéseinek keresésére és megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására.

Képes az újonnan megismert technológiai folyamatok, műveletek és eljárások más területeken való kreatív alkalmazására.

Képes valós biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerekhez kapcsolódó műszaki feladatok esetén a problémamegoldó technikák önálló felhasználására.

Esettanulmányok alapján tapasztalatokat szerez és képessé válik a széleskörűen értelmezett biotechnológiai problémák megoldásra.

Attitűd

Törekszik a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, továbbképzésre a biomérnöki szakterületen a saját tudásának magasabb szintre emelése érdekében.

Törekszik a korszerű termeléisrányítási és innovációs módszerek (PAT, QbD, stb.) megismerésére és alkalmazására.

Elkötelezett a korszerű termék és technológia fejlesztési módszerek gyakorlati bevezetésében.

Elkötelezett, és hivatástudata elmélyült a biomérnöki szakterület iránt.

Törekszik a legfrissebb tudományos és technológiai ismeretek gyakorlati bevetésére.

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, és hiteles közvetítésére.

Törekszik a korszerű termelésirányítási és innovációs módszerek (PAT, QbD, stb.) megismerésére és alkalmazására.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Ismereteit a gyakorlatban közvetlen képes felhasználni.

Döntései során hangsúlyosan figyelembe veszi a környezet- és egészségvédelemi szempontokat, tekintettel van a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására.

Mérlegelni képes az új technológiák előnyeit és hátrányait.

Figyelembe veszi a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait.

A technológiai biztonságosság feltételeit képes elemezni.

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

Támogatja a folytonos ellenőrzés megvalósítását.

Utolsó módosítás: 2023-08-29 18:44:01

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.