BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Anyagtudományi labor

A tantárgy neve angolul: Material Science Laboratory Practice

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMGA603 0+0+4/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Gyarmati Benjámin Sándor, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Pukánszky Béla

Egyetemi tanár

Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

Csiszár Emília

Egyetemi docens

Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

Menyhárd Alfréd

Egyetemi adjunktus

Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

Nagyné László Krisztina

Egyetemi docens

Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

Hórvölgyi Zoltán

Egyetemi docens

Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Makromolekulák kémiája és technológiája, Polimerek fizikája, Fizikai kémia.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

BMEVEFAA708 - Anyagtudományi vizsgálati módszerek vagy ekvivalens

A tantárgy célkitűzése:

az anyagtulajdonságok jellemzése, tervezett szerkezetek előállítása, az anyagban lejátszódó folyamatok követése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Pukánszky Béla

Egyetemi tanár

Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri a szerkezeti anyagok alapvető jellemzési módszereinek fizikai hátterét.

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.

Ismeri az alapvető szerkezeti anyagok főbb jellemzőit, mechanikai, termikus és felületi tulajdonságaikat.

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Ismeri a szerkezeti anyagok előállítására és feldolgozására szolgáló alapvető eszközöket.

Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.

Ismeri a szerkezeti anyagok alapvető mechanikai, termikus és egyéb tulajdonságainak mérésére szolgáló technikákat és azok kiértékelési módszereit, alkalmazhatóságuk körülményeit.

Képesség

Képes laboratóriumi, félüzemi és üzemi szintű mérések elvégzésére, értékelésre és a fejlesztés részfeladatainak elvégzésére.

Képes laboratóriumi szintű anyagvizsgálati módszerek elvégzésére.

Attitűd

A technológiai és laboratóriumi feladatok végzése és megtervezése során érvényesíti a biztonság, az egészség- és környezetvédelem követelményeit és szempontjait.

Ismeri az alapvető feldolgozási eljárások biztonsági és környezetvédelmi szempontjait.

Autonómia és felelősség

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi szakmai munkáját.

Laboratóriumi munkáját önállósággal, munkahelyi vezetőjének iránymutatásával jó minőségben elvégzi.

Utolsó módosítás: 2018-09-12 10:19:14

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.