BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezeti mikrobiológia és remediáció

A tantárgy neve angolul: Environmental Microbiology and Remediation

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMKA709 2+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Molnár Mónika, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Molnár Mónika

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Feigl Viktória Dóra

egyetemi tanársegéd

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Biológia, mikrobiológia, környezetvédelem alapjai

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Előzetes követelmény (kötelező)

Nincs

Ajánlott előtanulmány

Mikrobiológia

Tematikaütközés miatt a tárgyat nem vehetik fel akik elvégezték az alábbi tárgyakat

Nincs

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy legfőbb célja biomérnöki, illetve ökomérnöki szemlélet kialakítása a hallgatókban a környezeti mikrobiológiára alapozó környezetvédelmi biotechnológiák terén; továbbá ezen technológiák alapját képező természetes biológiai - mikrobiológiai - átalakító tevékenység megismerése.

Fontos szerepet kap az ökoszisztéma, ezen belül is a talaj, a mikroorganizmusok szerepe és jelentősége környezetünkben, a mikrobiológiai átalakító tevékenység hasznosítása környezetvédelmi technológiákban, elsősorban a szilárd fázisú szennyezett környezeti elemek (talaj, üledék, iszapok) bioremediációjában.


 

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gruiz Katalin

ny. egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Molnár Mónika

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Feigl Viktória Dóra

egyetemi tanársegéd

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működését és ezek szabályozási lehetőségeit.

Ismeri a környezeti mikrobiológia alapvető elméleti hátterét és a környezetben élő mikroorganizmusok csoportjait, jellemzőit.

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Ismeri a mikrobiológiai folyamatokon alapuló a talaj és felszín alatti vizek kezelésének műszaki alapismereteit és gyakorlatát.

Ismeri a széles körűen értelmezett biotechnológiai műveleteket, berendezéseit és ezek irányítását.

Ismeri a szennyezett talajok és felszín alatti vizek kezelésére/kármentesítésére alkalmas biotechnológiákat.

Ismeri a szennyezett talajok, felszín alatti vizek kezelésére alkalmas biotechnológiák üzemvitelét, műtárgyait, azok fejlesztésének lehetőségeit.

Ismeri a környezetvédelem és környezetvédelmi technológiák alapelveit, összefüggéseit és a környezetvédelmi szabályozás főbb elveit.

Ismeri a talajvédelemmel kapcsolatos nemzetközi és hazai szabályozást.

Képesség

Képes biológiai, biotechnológiai és mikrobiológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására.

Képes arra, hogy a szennyezett talajok, felszín alatti vizek felmerülő környezetvédelmi problémáinak megoldásában alkalmazza természettudományos és műszaki alapismereteit.

Képes a szakmai adatbázisok és szakirodalom felhasználására és feldolgozására.

Képes arra, hogy a talajkezelés szakterületén anyanyelvén és angolul publikációkat értelmezzen, szakmai adatbázisok adatait feldolgozza és tárgyaljon.

Képes önállóan végrehajtani laboratóriumi vagy technológiai részfolyamatokat. Képes felismerni a felmerülő problémákat és döntéseket hozni megoldásukra.

Képes talaj, felszín alatti vízminták vételének átfogó laboratóriumi vizsgálatának tervezésére környezeti mikrobiológiai módszerekkel, a vizsgálati eredmények értékelésére és dokumentálására.

Képes irányítani és ellenőrizni a széles körűen értelmezett biotechnológiai gyártási folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.

Képes a talaj-, földtani közeg-, vízvédelmi, élővilág-védelmi, remediációs valamint a hulladékcsökkentés, -kezelés és -feldolgozás szakterületeken jelentkező mérnöki beavatkozások tervezésére, irányítására.

Attitűd

Nyitott a biotechnológiai, bioipari területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére.

Nyitott és fogékony a talajkezelés kapcsán az innovációk, technológiai fejlesztések megismerésére és elfogadására, különös tekintettel a környezeti biotechnológiákra.

Érdeklődik a bioipari, biotechnológiai szakterülettel összefüggő új ismeretek, módszerek és eszközök iránt.

Nyitott és érdeklődő a talajremediációhoz kapcsolódó biotechnológiákkal kapcsolatos innovációk iránt.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg.

Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.

Autonómia és felelősség

Döntéseiért és beosztottjaiért felelősséget vállal, felelősséggel irányít és önirányít

Önállóan képes a talaj és szennyvízkezelés területén környezetmérnöki feladatok megoldására és interdiszciplináris megközelítésére.

Törekszik a jogkövető magatartásra és az etikai, bioetikai szabályok betartására.

Döntései során figyelemmel van a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.

Utolsó módosítás: 2019-04-24 13:05:29

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.