BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezetvédelmi biotechnológia

A tantárgy neve angolul: Environmental Biotechnology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMKAKM2 0+2+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Bakos Vince, egyetemi adjunktus, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tsz.

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Jobbágy Andrea

C. egyetemi tanár

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék

Dr. Bakos Vince

Egyetemi adjunktus

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Biológia alapjai.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező)

Biológia alapjai

(BMEVEMKAKM1)

A tantárgy célkitűzése:

A környezetvédelmi biotechnológiai eljárások biokémiai, mikrobiológiai és műveleti alapjainak és az alapelvek hatékony és költségkímélő alkalmazásának bemutatása esettanulmányokon keresztül.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Jobbágy Andrea

C. egyetemi tanár

BME ABÉT

Dr. Bakos Vince

Egyetemi adjunktus

BME ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a környezetvédelmi szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket.

Tudja a környezetvédelmi biotechnológiai eljárások biokémiai, mikrobiológiai és műveleti alapjait és működési alapelveit

Ismeri a környezetvédelmi szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.

Megismeri a környezetvédelmi és etikai aspektusokat piaci termékek előállításánál

Átfogóan ismeri a környezeti elemek és rendszerek alapvető jellemzőit, összefüggéseit és az azokra ható környezetkárosító anyagokat.

Ismeri a kommunális és ipari szennyvizek jellemzőit és biodegradálhatóságát.

Ismeri a szervesanyagok és szennyezők csoportosítását biodegradálhatóság szerint.

Ismeri a főbb környezetvédelmi célú technológiákat, a technológiához kapcsolható berendezéseket, műtárgyakat és azok működését, üzemeltetését.

Ismeri a szennyvízgyűjtő rendszerek felépítését és működését.

Ismeri biológiai szennyvíztisztító rendszerek felépítését és működését.

Ismeri a környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára alkalmas főbb módszereket, ezek jellemző mérőberendezéseit és azok korlátait, valamint a mért adatok értékelésének módszereit.

Szennyvíz-analitikai mérési módszerek és mérőberendezések

Ismeri az energiagazdálkodás alapjait, az energiatermelés lehetőségeit, annak előnyeit és hátrányait, a fenntartható fejlődés fogalmát és megvalósítási lehetőségeit.

Ismeri az iszaprothasztás alapú biogáz termelés alapjait

Ismeri a környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállítására vonatkozó módszertant és jogi szabályozást.

Ismeri a környezetvédelmi határértékek és azok meghatározási módjait szennyvíztisztító telepek esetén

Ismeri a környezetvédelem területéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai és kárelhárítási előírásokat és módszereket.

Szennyvízgyűjtő és szennyvíztisztító létesítményekben előforduló munkavégzési és egészségi kockázatok, munkavédelmi előírások

Képesség

Képes a környezeti elemek és rendszerek korszerű mérőeszközökkel történő mennyiségi és minőségi jellemzőinek alapfokú vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére.

Kellő gyakorlat elsajátítása után képes a szennyvíz és iszap mintázási és mérési módszerek kivitelezésére

Képes víz-, talaj-, levegő-, sugár- és zajvédelmi, valamint hulladékkezelési és -feldolgozási feladatok javaslat szintű megoldására, döntés előkészítésben való részvételre, hatósági ellenőrzésre és e technológiák üzemeltetésében részt venni.

Képes a szennyvíztisztítási technológiák felépítésének és működésének megfelelő felismerésére

Képes a szennyvíztisztítási technológiai üzemi és mérési adatok értékelésére

Képes környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállításában történő részvételre.

Képes értékesen részt venni a szennyvíztisztító telepek vízterhelése, határértékek, természetes befogadókra gyakorolt hatások értékelésének területén.

Képes környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a kárelhárításban való részvételre.

Képes a havária állapotok és lehetséges okaik keresésére, teendők meghatározására a szennyvíztisztító telepeken

Képes arra, hogy szakmailag szóban és írásban anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven kommunikáljon és szakmai tudását igény szerint folyamatosan fejlessze.

Képes a biodegradáció és a biológiai szennyvíztisztítás témakörének terminológiájának használatára magyarul

Képes a biodegradáció és a biológiai szennyvíztisztítás témakörének terminológiájának használatára angolul

Képes a számára kijelölt feladatkör megismerése után a környezetvédelemmel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására, hatósági feladatok elvégzésére.

Képes bekapcsolódni a munkába a természetes befogadók védelme, határértékekre vonatkozó előírások területen

Képes környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátására.

Képes környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátására a következő területeken: természetes befogadók védelme, határértékek meghatározása

Ismeretei alapján képes projektek, pályázatok megvalósításában illetve ellenőrzésében részt venni.

Képes olyan részvételre, amelyben a cél innovatív és költségkímélő szennyvíztiszítási biotechnológiák felépítése és jó üzemeltetése

A termelő és egyéb technológiák fejlesztése és alkalmazása során képes az adott technológiát fejlesztő és alkalmazó mérnökökkel az együttműködésre a technológia környezetvédelmi szempontú fejlesztése érdekében.

Képes olyan részvételre, amelyben a cél innovatív és költségkímélő szennyvíztiszítási biotechnológiák felépítése és jó üzemeltetése

Multidiszciplináris ismeretei révén alkalmas a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képes alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez.

Képes használni alkalmazás orientált, korszerű biotechnológiai ismereteit

Képes a technológia megismerése után feltárni az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.

Értékes hozzátételt nyújthat a következő képességekkel: rendszerszemlélet, optimalizálási lehetőségek feltárásának szempontjai és jól alkalmazható módszerei

Képes részt venni környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés‐előkészítési munkában.

Értékes hozzátételt nyújthat a következő képességekkel: rendszerszemlélet, optimalizálási lehetőségek feltárásának szempontjai és jól alkalmazható módszerei

Attitűd

Vállalja és hitelesen képviseli a környezetvédelem társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.

Fontosnak tartja a fenntartható vízgazdálkodást

Fontosnak tartja a természetes élővizek védelmét

Együttműködik a környezetvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, de vitaképes az optimális megoldások kidolgozása érdekében.

Fontosnak tartja az aktív szerepvállalást

Rendelkezik a a jó megoldások kereséséhez szükséges megfelelő műszaki ismeretekkel

Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai együttműködésre.

Ismeri, átlátja és érti a szennyvíztisztítás multidiszciplináris jellegét

Törekszik arra, hogy önképzéssel a tudását folyamatosan fejlessze és világról szerzett tudását frissen tartsa.

A kapcsolódó legújabb kutatási eredmények megismerésével nyitottság az állandó továbbfejlődésre

Szervezett továbbképzésen való részvétellel a környezetvédelem területén tudását folyamatosan továbbfejleszti.

A kapcsolódó legújabb kutatási eredmények megismerésével motivált az állandó továbbfejlődésre.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.

Átlátja a problémák komplexitását és fontosnak tartja az együttműködést.

Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.

Átlátja a problémák komplexitását, fontosnak tartja más kompetenciák és vélemények figyelembe vételét.

Autonómia és felelősség

Felelősséget vállal a társadalommal szemben a környezetvédelmi téren hozott döntéseiért.

Felismeri a személyes felelősségét a környezetvédelem területén

Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.

Látja a terület interdiszciplináris jellegét és nyitott az együttműködésre

Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.

A szennyvíztisztítás területén a komplex szakmai és társadalmi környezet megismerése révén nyitott és igényli a naprakész felkészültséget.

Utolsó módosítás: 2019-05-09 09:15:06

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.