BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Bioinformatika 2-proteomika

A tantárgy neve angolul: Bioinformatics 2-proteomics

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM103 2+1+0/f 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Poppe László, egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Poppe László

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Biomolekulák kémiája,

Biokémia,

Általános genetika,

Számítástechnika (BSc).

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy feladata a vegyipar és biológiai iparok (gyógyszer-, finomkémiai, kozmetikai és élelmiszeripar stb.) jövendő biomérnökeinek magas szintű, alaptudományi és kapcsolódó gyakorlati képzése, különös tekintettel a kutatás-fejlesztésben (K+F-ben) a fehérjék szerkezet-hatás összefüggésein alapuló problémák megoldására történő készség fejlesztésére. A tantárgy áttekinti a proteomika szempontjából fontos azon elméleti ismereteket, melyek a gyakorlati felhasználást segítik elő, és egyes témakörökben számítógépes gyakorlat segítségével betekintést nyújt azok alkalmazásába.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Poppe László

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területeken.

Ismeri a szekvenciák (nukleotid és fehérjeszekvenciák) fogalmát, az ezek közti összefüggéseket, a páronkénti és többszörös összerendelés és a filogenetikai analízis módszereit.

Ismeri a fehérjék szerkezeti szerveződésének szintjeit, a domén analízis módszereit és a szerkezet – funkció előrejelzését szekvencia alapján.

Ismeri a fehérjék rekombináns előállításának módszereit.

Rendszerezett tudással rendelkezik a modern molekuláris biológiai területeken, ismeri a korszerű molekuláris biológiai technikákat és azok összefüggéseit.

Ismeri a genetikai és szerkezeti adatok összefüggéseit a molekuláris funkcióval és a metabolizmusban betöltött szereppel.

Ismeri a proteomikai kérdésekkel összefüggő adatbázisokat (nukleotid és fehérje szekvencia, szerkezeti adatbázisok, funkcionális adatbázisok).

Rendszerezett tudással rendelkezik a biotechnológiai és környezetvédelmi területeken.

Ismeri a fehérjék 3D szerkezetének modellezésére alkalmas módszereket és a homológia modellezés alapmódszereit (templát alalpú és ab initio modellezési módszerek).

Ismeri a fehérjék kis molekulákkal történő kölcsönhatásainak vizsgálatára alkalmas bioinformatikai módszereket.

Ismeri a fehérjék biológiai makromolekulákkal történő kölcsönhatásainak vizsgálatára alkalmas bioinformatikai módszereket.

Ismeri a fehérjeszerkezetek dinamikájának tanulmányozására alkalmas bioinformatikai módszereket.

Ismeri és laboratóriumi szinten használja a biológiai analitikai módszereket, ismeri ezek kidolgozására és továbbfejlesztésére alkalmas eljárásokat.

Ismeri a fehérjék térszerkezet meghatározására alkalmas módszerek (proteinkrisztallográfia, NMR) alapelveit.

Ismeri a proteomikai analízisek során használt elválasztási (pl. 2D elektroforézis) és elemzési (pl. MALDI-TOF tömegspektrometria) műveletek alapelveit.

Ismeri és érti a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.

Ismeri a proteomikai kérdésekkel összefüggő adatbázisok (nukleotid és fehérje szekvencia, szerkezeti adatbázisok, funkcionális adatbázisok) és alkalmazhatóságuk feltételeit.

Ismer több alapvető bioinformatikai programot és programrendszert proteomikai alkalmazásokhoz (önálló és Web alapú alkalmazások) és alkalmazhatóságuk feltételeit.

Ismeri a bioinformatika néhány gyakorlati alkalmazását.

Képesség

Képes irányítani biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetését, fejlesztését.

Képes biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú biotechnológiai rendszerekkel összefüggő bioinformatikai, proteomikai alapú megoldási lehetőségek felismerésére és alkalmazására.

Képes bioinformatikai, proteomikai alapú megldási lehetőségek felhasználására biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú biotechnológiai rendszerek tevezése, fejlesztése során.

Képes irányítani a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, a kereskedelmi feladatok ellátását, valamint ezek kidolgozását.

Képes bioinformatikai, proteomikai módszerek alkalmazására a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátása, valamint ezek kidolgozása során.

Képes az elméleti tudása birtokában a széles körűen értelmezett biotechnológiai laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok megtervezésére és elvégzésére.

Képes bioinformatikai, proteomikai ismeretei birtokában e módszerek felhasználására széles körűen értelmezett biotechnológiai laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok megtervezése és elvégzése során.

Képes elméleti tudása birtokában, új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Képes bioinformatikai, proteomikai ismeretei birtokában ezekkel összefüggő új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Képes önálló feladatok ellátására a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében.

Képes önállóan felhasználni bioinformatikai, proteomikai ismereteit különböző biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú feladatok ellátása során.

Képes önállóan felhasználni bioinformatikai, proteomikai ismereteit különböző biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében.

Képes alkotó módon részt venni új bioipari, biotechnológiai eljárások, termékek kifejlesztésében, a tudományterület és rokon tudományok kutatásában.

Képes bioinformatikai, proteomikai ismeretei birtokában alkotó módon részt venni új bioipari, biotechnológiai eljárások, termékek kifejlesztésében.

Képes bioinformatikai, proteomikai ismeretei birtokában alkotó módon részt venni a tudományterület és rokon tudományok kutatásában.

Képes a biotechnológia törvényszerűségeinek és összefüggéseinek keresésére és megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására.

Képes bioinformatikai, proteomikai ismeretei birtokában a biotechnológia törvényszerűségeinek és összefüggéseinek keresésére és megértésére.

Képes bioinformatikai, proteomikai ismeretei birtokában a megszerzett biotechnológiai tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására.

Képes valós biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerekhez kapcsolódó műszaki feladatok esetén a problémamegoldó technikák önálló felhasználására.

Képes bioinformatikai, proteomikai ismeretei birtokában valós biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerekhez kapcsolódó műszaki feladatok esetén a problémamegoldó technikák önálló felhasználására.

Alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Képes bioinformatikai, proteomikai kérdésekkel összefüggésben csoportmunkában való részvételre.

Képes bioinformatikai, proteomikai kérdésekkel összefüggésben kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Képes reális önértékelésre és önkorrekcióra.

Képes bioinformatikai, proteomikai kérdésekkel összefüggésben reális önértékelésre és önkorrekcióra.

Attitűd

Törekszik a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, továbbképzésre a biomérnöki szakterületen a saját tudásának magasabb szintre emelése érdekében.

Törekszik bioinformatikai, proteomikai ismereteinek folyamatos bővítésére önképzéssel, önfejlesztéssel, továbbképzéssel a biomérnöki kérdésekkel sszefüggő saját tudás magasabb szintre emelése érdekében.

Elkötelezett, és hivatástudata elmélyült a biomérnöki szakterület iránt.

Elkötelezett, és hivatástudata elmélyült a biomérnöki szakterületen belül a bioinformatikai, proteomikai módszerek iránt.

Kreatív és rugalmas feladatai megoldása során.

Kreatív és rugalmas bioinformatikai, proteomikai módszerek felhasználását igénylő feladatai megoldása során.

Törekszik az intuíció és módszeresség összhangjának megteremtésére.

Törekszik az intuíció és módszeresség összhangjának megteremtésére bioinformatikai, proteomikai módszereket igénylő feladatai megoldása során.

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, és hiteles közvetítésére.

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló bioinformatikai, proteomikai technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására.

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló bioinformatikai, proteomikai technológiai fejlesztés és innováció hiteles közvetítésére.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Bioinformatikai, proteomikai kérdésekkel összefüggő szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Felelősséget vállal a rábízott személyi állomány, a gépek, berendezések és munkafolyamatok biztonságos és eredményes működéséért.

Felelősséget vállal a rábízott személyi állomány, a gépek, berendezések és munkafolyamatok bioinformatikai, proteomikai kérdésekkel összefüggő biztonságos és eredményes működéséért.

Döntései során hangsúlyosan figyelembe veszi a környezet- és egészségvédelemi szempontokat, tekintettel van a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására.

Bioinformatikai, proteomikai kérdésekkel összefüggő döntései során hangsúlyosan figyelembe veszi a környezet- és egészségvédelemi szempontokat.

Bioinformatikai, proteomikai kérdésekkel összefüggő döntései során tekintettel van a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására.

Figyelembe veszi a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait.

Bioinformatikai, proteomikai kérdésekkel összefüggésben figyelembe veszi a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait.

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

Bioinformatikai, proteomikai kérdésekkel összefüggő kérdésekben igényli és támogatja az eredményesség folyamatos ellenőrzését.

Bioinformatikai, proteomikai kérdésekkel összefüggő kérdésekben igényli és támogatja az biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

Vállalja a felelősséget elemzései, döntései, utasításai következményeiért.

Bioinformatikai, proteomikai kérdésekkel összefüggő kérdésekben vállalja a felelősséget elemzései, döntései, utasításai következményeiért

Utolsó módosítás: 2018-08-31 15:30:12

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.