BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Kísérletek tervezése és értékelése

A tantárgy neve angolul: Design of Experiments

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEVMA606 2+1+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Lakné Dr. Komka Kinga, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Lakné Dr. Komka Kinga

 

egyetemi adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Mihalovits Máté

egyetemi adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Kemény Sándor

professor emeritus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Deák András

egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Valószínűségszámítási és matematikai statisztikai alapismeretek

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

kötelező előzetes követelmény: Matemetika A3c vegyész- és biomérnököknek (BMETE90AX18)

A tantárgy célkitűzése:

Megtanítani a normális eloszlású mérési adatok matematikai statisztikai kezelésének legfontosabb módszereit és a használható információt gazdaságosan szolgáltató kísérletek tervezésének alapjait és kiértékelését.
A kurzus hallgatói egyrészt megismerik a mérési adatok statisztikai elemzésének elméleti hátterét, a gyakorlati példák megoldása során pedig elsajátítják a leggyakrabban használt statisztikai vizsgálatokat. Részletesen tárgyaljuk a konfidencia-intervallum, a statisztikai hipotézisvizsgálat, az egyváltozós lineáris regresszió és a kísérlettervezés módszerét.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kemény Sándor

professor emeritus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Deák András


Lakné Dr. Komka Kinga

egyetemi docens


egyetemi adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék


Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.

Rendelkezik a normális eloszlású mérési adatok egyszerűbb statisztikai kiértékeléséhez szükséges tudással.

Ismeri a paraméterbecslés és a hipotézisvizsgálat (statisztikai próba) alapelvét és megoldási lépéseit.

Ismeri a lineáris regresszió alapelvét és alkalmazásának korlátait.

Ismeri a kísérletek helyes és költséghatékony tervezésének módszerét.

Képesség

Képes alkalmazni a kémiai folyamatokhoz és kémiai technológiákhoz kapcsolódó elemzés és tervezés számítási, modellezési elveit és módszereit.

Képes mérési eredmények egyszerűbb statisztikai kiértékelésére: két minta összehasonlítására; két változó közti kapcsolat leírására.

Meg tud tervezni és ki tud értékelni egy adott biológiai vagy biotechnológiai probléma feltárását célzó kísérletsorozatot.

Attitűd

Munkája végzésében mindig érvényesíti a minőségi szemléletet és alkalmazza egyúttal a korszerű minőségügyi eljárásokat.

A statisztikai elemzés során törekszik a megfelelő kérdés feltételére, majd annak pontos és precíz megválaszolására.

Figyelmet fordít arra, hogy statisztikai számításait más szakember számára is átláthatóan és követhetően dokumentálja.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.

A kémiai vagy vegyipari problémák statisztikai eszközök alkalmazásával történő megoldása során együttműködésre törekszik a kutatókkal ill. a fejlesztő- vagy folyamatmérnökökkel.

Autonómia és felelősség

Szükség, lehetőség esetén új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi.

Képes a kémiai és vegyipari problémák csoportos megoldása során a statisztikai szempontok érvényesítésére.

Utolsó módosítás: 2024-01-30 16:59:31

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.