BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezetbarát eljárások

A tantárgy neve angolul: Environmental Benign Chemical Process

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEVMA607 3+0+0/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr Székely Edit, egyetemi docens, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Székely Edit

egy. doc.

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Vági Erika

egy. adj.

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

kémiai technológia, vegyipari műveletek, katalízis.

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy a vegyiparban, energiatermelésben működő környezetbarát eljárások, műveletek áttekintését adja. Tárgyalja az eljárások környezetvédelmi szempontból fontos jellemzési lehetőségeit. A vegyipar különböző ágazataiból vett példákon szemlélteti, hogy milyen környezetbarát megoldások léteznek, illetve vannak kísérleti stádiumban. Összefoglalja azokat a vegyipari műveleteket, amelyek az anyag és energiatakarékos megoldásokat hordozzák, elsősorban a korszerű elválasztási műveleteket.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Székely Edit

egy. doc.

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.

Átlátja a különböző megújuló forrásból származó üzemanyagtípusok előnyeit is hátrányait, előállításuk módját valamint a jellemző alapanyagokat.

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Érti az atmoszférikustól eltérő nyomású műveletek gyakorlati megvalósításának nehézségeit.

Ismer és ért több elválasztóműveletként használt vákuumtechnológiát.

Ismer és ért több elválasztóműveletként használt nagynyomású technológiát.

Ismeri a fontosabb membránműveleteket és azok alkalmazási területeit.

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Ismeri az ipari szennyvizek kezelésére használható főbb eljárásokat.

Ismeri az integrált szennyezés megelőzés és csökkentési irányelvet, elérhetőségét, alkalmazási területeit

Ismeri a vegyészmérnöki szakterület ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait.

Ismeri anyagi jellemzők, jogszabályok és irányelvek elérhetőségét.

Képesség

Képes alkalmazni a kémiai folyamatokhoz és kémiai technológiákhoz kapcsolódó elemzés és tervezés számítási, modellezési elveit és módszereit.

Értően alkalmaz szintézisutak illetve technológiai megoldások környezetvédelmi szempontú értékelésére alkalmas mérőszámokat.

Képes hőérzékeny anyagok töményítésére vagy szárítására alkalmas technológiát kiválasztani.

Képes adott feladatra alkalmas membránműveletet választani.

Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott műszaki dokumentációit, szakirodalmát magyar, és legalább egy idegen nyelven.

Online és papír alapú kézikönyvekből a számítási feladatához szükséges anyagi jellemzőket megfelelően tudja kiválasztani.

Képes a megfelelő határértékeket, jogszabályokat kiválasztani egyszerűbb technológiák környezeti szempontú értékeléséhez.

Képes az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk értelmezésére, hasznosítására, a korszerű vezetői ismeretek és készségek alkalmazására az egészséget és hatékonyságot támogató munkahelyi környezet kialakítása érdekében.

Döntéseiben a munkavédelmi kockázatokat figyelembe veszi.

Attitűd

Nyitott és fogékony a környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.

A környezetkímélő technológiai megoldásokkal kacsolatban érdeklődő.

Munkájának végzésében, az új technológiai folyamatok, eljárások bevezetésében mindig szem előtt tartja a fenntarthatóság szempontjait.

A környezetkímélő és fenntartható technológiai megoldásokkal kacsolatban érdeklődő.

Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, újabb szakmai ismeretek, módszerek megismerésére és alkalmazására.

Képes a vegyészmérnöki szakirodalom értő használatára.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.

Csoportmunkában részt vesz.

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2021-01-28 10:56:49

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.