BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Számítógépes folyamatirányítás

A tantárgy neve angolul: Computer Process Control

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEVMA709 2+0+1/f 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Szilágyi Botond, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mizsey Péter

egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Folyamatirányítás.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

BMEVEVMA504 - Folyamatirányítás vagy ekvivalens

A tantárgy célkitűzése:

a számítógépes folyamatirányítás elméletének és gyakorlatának részbeni megismertetése, különös tekintettel a vegyi- és rokonipari igényekre.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mizsey Péter

egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri és érti a folyamatirányítási célra használt számítógép és hardware elemeit.

Ismeri és érti a modell bázisú folyamatirányítást.

A tárgy keretében Gyakorlati ismereteket is elsajátít.

Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető elveket, tervezési és irányítástechnológiai eljárásokat.

Ismeri a szabályozási struktúrák tervezésének alapjait.

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Ismeri a mintavételezős szabályozás elméleti alapjait.

Képes a megfelelő mérőberendezések, távadók helyes kiválasztására.

Képesség

Képes irányítani és ellenőrizni a vegyipari gyártási és egyéb technológiai folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás szempontjait figyelembe véve.

Képes szabályozási struktúrákat tervezni.

Képes az irányítástechnikai hardware elemeket helyesen kiválasztani és alkalmazni.

Ismeri a korszerű irányításelmélet fontosabb alapjait.

Jártas a számítógépes folyamatirányítás alkalmazásában

Attitűd

Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, újabb szakmai ismeretek, módszerek megismerésére és alkalmazására.

Tudását folyamatosan továbbfejleszti az új ismeretek megszerzésével.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.

Tud csoportban dolgozni, ahol figyel kollégái véleményére.

Folyamatirányítási rendszerek tervezése és építése esetén jól együttműködik az irányítástechnikusokkal, villamosmérnökökkel.

Képes irányítástechnikai rendszerek szabályozási struktúráját kialakítani.

Autonómia és felelősség

Szükség, lehetőség esetén új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi.

Felelősen, szakszerűen és önállóan képes dolgozni a számítógépes folyamatirányítás területén.

Utolsó módosítás: 2024-04-15 13:12:10

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.