BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Vegyipari műveletek labor

A tantárgy neve angolul: Chemical Unit Operation Practice

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA613 0+0+4/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Körősi Márton, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mika László

Dr. Székely Edit

egyetemi docens

egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

vegyipari műveletek.

A tantárgy célkitűzése:

a Vegyipari Műveletek II. tárgy anyagához kapcsolódó mérések végzése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

A Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék munkaközössége.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Műveletek és műveleti egységek alap metematikai mérlegeinek leírása (komponens, energia és hőmérleg)

Műveleti egységek főbb eleminek és működésének ismerete

Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető elveket, tervezési és irányítástechnológiai eljárásokat.

Ismeri az adott műveleti egységek működési elveit, a működés matematikai leírását el tudja végezni.

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Ismeri a rendezett és rendezetlen tölteteket, tányértípusokat és érti ezek működési elvét. Ismeri a kémiai reaktorok főbb működési elvét és matematikai leírását.

Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.

Tisztában van a műveletkhez tartozó és használt alapvető anailitikai módszerekkel és alkalmazásukkal.

Képesség

Képes alkalmazni a kémiai folyamatokhoz és kémiai technológiákhoz kapcsolódó elemzés és tervezés számítási, modellezési elveit és módszereit.

Szakaszos üzemű egyszerű berendezések anyag, hő és komponensmérlegének egyenletét képes felírni és megoldani.

Képes alkalmazni a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki és biztonsági előírásokat, a folyamatok és berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.

Képes egy félüzemi mérteű több alegységbő álló készüléken eligazodni, a sematikus rajz alapján a főbb egységeket és a mérőegységeket azonosítani.

Képes irányítani és ellenőrizni a vegyipari gyártási és egyéb technológiai folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás szempontjait figyelembe véve.

Képes a berendezések sematikus ábrája alpján a főbb anyag egy energiáramokat azonosítani és főbb paramétereiket meghatározni.

Képes a meghibásodások, technológiai problémák diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására.

A számítási eredményeit képes a tapasztalati eredménnyek összevetni és képes a hibát felismerni.

Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott műszaki dokumentációit, szakirodalmát magyar, és legalább egy idegen nyelven.

Képes a nyomtatott és elekronikus források keresésére és értelmezésére.

Képes laboratóriumi, félüzemi és üzemi szintű mérések elvégzésére, értékelésre és a fejlesztés részfeladatainak elvégzésére.

Képes az alkamazott műveleti egység előzetes leirtaa alapján annak biztonságos és szakszerű működtetésére.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Képes felimserni az előzetes tanulmányok során elsajátított elmélet gyakorlati alkalmazását.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.

Munkáját csoportban végzi így törekszik másokkal való együttműködésre, a csoport érdekeit szem elött tartja

A technológiai és laboratóriumi feladatok végzése és megtervezése során érvényesíti a biztonság, az egészség- és környezetvédelem követelményeit és szempontjait.

Képes a félüzemi berendezések biztonságos és szakszeerű üzemeltetésére.

Autonómia és felelősség

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi szakmai munkáját.

Önálló laboratóriumi munkavégsézre képes előzetes leirat alapján.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Csoportmunka esetén a rendelkezésre álló információt a csoporttagokkal megosztja.

Utolsó módosítás: 2022-09-14 13:46:15

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.