BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Ipari szerves kémia

A tantárgy neve angolul: Industrial organic chemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM106 2+0+0/f 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Keglevich György egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia. Tsz.

Dr. Faigl Ferenc

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia. Tsz.

Dombrády Zsolt

fejl. igazg./c. docens

Chinoin/SzKT Tsz

Dr. Balogh György Tibor

osztvez/c. docens

Richter/SzKT Tsz

Dr. Gerencsér János

ig. hely./c. docens

Bioblock/SzKT Tsz

Dr. Tömpe Péter

ny. tud. fmts./c. docens

Egis/SzKT Tsz

Dr. Kánai Károly

ny. tud. fmts./c. docens

Chinoin/SzKT Tsz

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves kémia I és II, Szerves vegyipari technológiák (BSc), Szerves vegyipari alapfolyamatok (BSc), Gyógyszerkémiai alapfolyamatok (BSc) és Gyógyszeripari technológia (BSc)

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

A vegyiparban leggyakrabban alkalmazott ipari kémiai átalakítási módszerek, megvalósítási lehetőségek, fejlesztési és méretnövelési elvek, megoldandó problémák, valamint konkrét példák ill. esettanulmányok bemutatása.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz.


Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a gyógyszervegyész-mérnökség területéhez kapcsolódó matematikai, fizikai és kémiai, valamint biológiai tudásanyagot.

Ismeri a gyógyszeriparban leggyakrabban alkalmazott átalakítási lehetőségeket, konkrét példákat tud bemutatni a tipikus reakciókra.

Ismeri a kémiai munka során alkalmazható korszerű analitikai módszereket.

Ismeri a gyógyszeriparban alkalmazható alapvető analitikai módszereket, ismeri a tisztasági kritériumokat.

Átfogó alap- és alkalmazott, valamint ipari szerves kémiai tudással rendelkezik.

Ismeri a C-, N- és O-alkilezéseket/acilezéseket, halogénezéseket, szulfonálásokat, nitrálásokat, oxidációkat, redukciókat, hidroformilezéseket, fém- és foszfororganikus átalakításokat.

Ismeri a környezetbarát szintézisek és technológiák tervezéséhez szükséges zöldkémiai tudásanyagot.

Ismeri az említett szerves kémiai átalakítások környezetbarát aspektusait.

Ismeri a szakmához köthető elméletet és gyakorlatot, valamint mérnöki szemlélettel és tudással rendelkezik.

Ismeri a szintézisek ipari megvalósításokhoz szükséges elméleteket és a gyakorlatot. Tisztában van a tipikus reakciómegvalósításokkal, a mikroreaktorokkal, a fejlesztések biztonságtechnikai szempontjaival, a kombinatorikus kémia alapelveivel, szilárd-, oldat- és folyadékfázisú szintézisekkel.

Rendelkezik a kémiai problémamegoldást lehetővé tévő ismeretekkel.

Bírja a szerves kémiai problémamegoldáshoz szükséges ismeretanyagot

Ismeri a környezetvédelem, a minőségügy, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvetéseit, illetve elvárásait.

Ismeri a szerves kémiai reakciók biztonságos és környezettudatos megvalósításának lehetőségeit.

Integrált ismereteket alkalmaz a gyógyszervegyész-mérnökség területén.

Integrálni tudja ismereteit a gyógyszervegyész-mérnökség területéhez tartozó fejlesztések során.

Eredeti ötleteket vet fel és gazdagítja a gyógyszervegyész-mérnökségi szakterület ismeretanyagát.

Eredeti ötleteket tud felvetni különféle gyógyszervegyészi problémák megoldására.

Képesség

Képes átlátni a gyógyszer-, növényvédőszer-, valamint finomkémiai iparhoz kapcsolódó törvényszerűségeket és összefüggéseket, alkalmazza a megszerzett tudást és a gyakorlatban hasznosítja azt.

Képes átlátni a gyógyszeripar fejlődésének problémáit/lehetőségeit.

Elméleti és gyakorlati felkészültsége, módszertani és gyakorlati ismeretei alapján képes az összetett kémiai technológiai rendszerek, valamint folyamatok tervezésére illetve modellezésére, továbbá hatóanyagok és készítmények kutatásához, fejlesztéséhez és gyártásához szükséges technológiai rendszerek üzemeltetésére és irányítására.

Képes egyszerűbb technológiai rendszerek tervezésére, fejlesztésére és üzemeltetésére.

Kompetensen tud eljárni összetett kémiai technológiai rendszerek tervezésében és kivitelezésében, valamint analitikai módszerek magas szintű alkalmazásában, továbbá önálló mérnöki feladatok ellátásában.

Képes részt venni gyógyszeripari szintetikus feladatok megvalósításában.

Képes megérteni és megoldani a felmerülő problémákat, helytálló véleményt meg fogalmazni, következtetéseket levonni, és döntést hozni.

Képes ipari problémák (speciális reakciók, exoterm átalakítások) megoldásához hozzájárulni

Képes a gyógyszervegyész-mérnöki területet új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítani.

Képes aa fejlesztések során szerzett tapasztalatok hasznosítására. Képes új ismeretekkel segíteni a szakterület fejlődését

Képes az igények, feladatok és célok megértésére, interpretációjára és azok megvalósítási stratégiává konvertálására.

Képes a felmerülő ipari feladatok megértésére és megoldási stratégia kidolgozására

Képes a kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra.

Képes a szintézisek/ipari megvalósítások kreatív fejlesztésére.

Attitűd

A kémiai problémák megoldása során törekszik a kreativitásra, rugalmasságra, intuícióra és módszerességre.

Rugalmasan, kreatívan és módszeresen oldja meg a gyógyszeripari szintetikus problémákat

Nyitott és fogékony új, korszerű és innovatív technológiai megoldásokra.

Készségesen alkalmaz korszerű innovatív ipari szerves kémiai megoldásokat

Mint felelős kémikus, törekszik a környezettel szembeni érzékenységre és a fenntarthatóság követelményeinek érvényesítésére.

Törekszik a környezettudatos megvalósításokra.

Törekszik szakmailag magas szinten és önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatait.

Törekszik a magas szintű és önálló munkavégzésre

A mérnöki problémák megoldása során törekszik a kezdeményezésre, személyes felelősségvállalásra és döntéshozatalra.

Kezdeményezően lép föl a problémák megoldása során

Elkötelezett a minőségi és alapos munkavégzés iránt, törekszik a szemléletet munkatársai felé is közvetíteni és nyitott az innovációs célkitűzésekre.

Elvárja magától és munkatársaitól a magas szinvonalú munkavégzést

Nyitott arra, hogy önfejlesztéssel és szakmai továbbképzésekkel gyarapítsa szaktudását, továbbá törekszik a széles körű kémiai műveltségre.

Törekszik a széles ipari szerves kémiai látókörre a naprakészségre

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

Önállóan old meg alapszintű ipari szerves kémiai problémákat

A kémiai és technológiai kutatásokban és fejlesztésekben önállóan és teljes felelősséggel jár el.

Ipari szerves kémiai kutatások és technológiai fejlesztések során önállóan végzi munkáját, munkájáért felelőségre vonható.

Felelősséget vállal a szakvéleményében, írásaiban közölt megállapításokért és szakmai döntésekért, az általa, illetve az irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.

Felelősen hozza meg döntéseit és azokat vállalja.

Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

Felelősséget érez az ipari megvalósítások során a környezetvédelem iránt

Utolsó módosítás: 2019-04-25 09:42:07

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.